Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Flemming Suite, Canolfan Halliwell, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin

Cyswllt: Abigail Phillips  Dirprwy Glerc: Sarita Marshall

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

09:00

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins. Roedd Rhodri Glyn Thomas yn dirprwyo.

09:00-09:10

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-363 Cynllun i Wella Canol Tref Abergwaun

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

Aros am ymateb gan y Gweinidog;

Ysgrifennu at Gyngor Sir Penfro a grwpiau mynediad lleol i ofyn am eu barn ynghylch pwnc y ddeiseb.

 

2.2

P-04-365 Diogelu adeiladau nodedig ar safle hen Ysbyty Canolbarth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i:

Ysgrifennu at Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Chyngor Sir Powys i ofyn am eu barn ynghylch pwnc y ddeiseb;

Ysgrifennu at Cadw, ac anfon copi at y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth, i ofyn am eu barn ynghylch pwnc y ddeiseb;

Gofyn am ragor o sylwadau gan Save Britain’s Heritage ynghylch pwnc y ddeiseb.

 

2.3

P-04-366 Cau canolfan ddydd Aberystwyth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog i ohebiaeth y Cadeirydd.

 

2.4

P-04-367 Achub ein gwasanaethau ysbyty

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i aros am ymatebion y Gweinidog a’r bwrdd iechyd.

 

2.5

P-04-368 Annog gweithgarwch corfforol ac iechyd mewn colegau Addysg Bellach

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i aros am ymateb y Gweinidog a chynnal ymgynghoriad a oedd yn canolbwyntio ar bwnc y ddeiseb.

 

2.6

P-04-369 Deiseb yn erbyn y Llwybr Arfordirol o Gaerdydd i Gasnewydd a thu hwnt.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn trafod y ddeiseb hon am y tro cyntaf a chytunodd i aros am ymateb gan y Gweinidog ac i ofyn am farn yr RSPB ynghylch pwnc y ddeiseb.

 

09:10-09:30

3.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-333 Rhoi diwedd ar esgeuluso a gadael ceffylau a merlod

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor i ohirio trafodaeth bellach ar y ddesieb nes i’r Grŵp Trawsbleidiol yn ymwneud â Cheffylau orffen ei drafodaethau am y pwnc.

 

3.2

P-03-200 Camlas Morgannwg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i ysgrifennu at y deisebydd i ofyn iddo a yw’n fodlon i’r ddeiseb gael ei chau.

 

3.3

P-03-317 Cyllid ar gyfer y Celfyddydau Hijinx

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i aros am ganlyniad gwaith grŵp gorchwyl a gorffen y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar gyfranogiad yn y celfyddydau.

 

3.4

P-04-357 Dyrannu Tai Cymdeithasol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i gau’r ddeiseb.

 

3.5

P-04-347 Adolygu eiddo ac asedau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Bu’r Pwyllgor yn ystyried gohebiaeth ynghylch y ddeiseb. O ystyried yr ymatebion cadarnhaol a ddaeth i law, cytunodd y Pwyllgor i gau’r ddeiseb.

 

09:30-11:00

4.

P-04-329 Rheoli swn o dyrbinau gwynt sy’n peri diflastod - sesiwn meic agored

Introduction from Grwp Blaengwen Action Group

Stephen Dubé, Chair of Grwp Blaengwen Action Group

Bleddyn Williams, Grwp Blaengwen Action Group Member

Caryl Harris, Grwp Blaengwen Action Group Member

Lynn Morris, Grwp Blaengwen Action Group Member

Terrence Neil, Grwp Blaengwen Action Group Member

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan aelodau o Grŵp Blaengwen ac aelodau eraill o’r gymuned.

 

Cytunodd y Pwyllgor:

I ysgrifennu at y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn ogystal â’r Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd yn crynhoi pryderon y gymuned am effaith y sŵn o dyrbinau gwynt ac i amgáu copi o drawsgrifiad y cyfarfod;

I ysgrifennu at Statkraft i amlinellu pryderon y Pwyllgor ynghylch sut yr ymdrinnir â chwynion gan y gymuned leol; ei annog i ddatrys problemau ynghylch y sŵn sydd wedi effeithio ar bobl lleol; ac i ofyn iddynt gynnal cyfarfod cyhoeddus gyda’r gymuned leol i drafod y problemau;

Y bydd aelodau o’r Pwyllgor yn rhannu trawsgrifiad o’r sesiwn meic agored gydag Aelodau Cynulliad eraill yn eu grwpiau plaid;

I ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanethau Cymdeithasol i dynnu ei sylw at bryderon y gymuned ynghylch sŵn o ffermydd gwynt;

I ysgrifennu at Weinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy i dynnu ei sylw at bryderon y gymuned ynghylch sŵn o ffermydd gwynt a’r ffaith y bu diffyg ymgynghori â’r gymuned mewn perthynas â TAN 8 ac na chafwyd adolygiad ohono;

I ddwyn prif bwyntiau’r drafodaeth i sylw pedwar Aelod Cymru o Senedd Ewrop;

I gyhoeddi nodyn ar gyfarfodydd y Pwyllgor gyda rhanddeiliaid ar 27 Chwefror.

 

4.1

Papur i'w nodi - P-04-352 Galwad i Achub Golchdy Stêm y Rhath

Dogfennau ategol:

Trawsgrifiad