Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George  Deputy Clerk: Kayleigh Driscoll

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

 

Cafwyd ymddiheuriadau gan Bethan Jenkins.  Ni chafwyd dirprwy ar ei rhan.

 

2.

Deisebau newydd

2.1

P-04-613 Dylai Aelodau’r Cynulliad wrthod yr argymhelliad i gynyddu eu cyflogau 18%

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 - 1 Datganodd yr Aelodau o'r Pwyllgor a oedd yn bresennol fuddiant perthnasol o ran pwnc y ddeiseb.

 

2.1 - 2 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ar y ddeiseb a chytunwyd i ysgrifennu at y deisebydd yn gofyn am ei sylwadau ar y llythyr oddi wrth Gadeirydd y Bwrdd Taliadau Annibynnol.

 

 

 

 

2.2

P-04-623 Wella’r Ddarpariaeth o Dai sy’n Addas i Bobl Anabl yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i:

 

·         Geisio sylwadau pellach gan y deisebwyr ar y pwyntiau penodol a godwyd yn y paragraff olaf yn llythyr y Gweinidog; ac

·         Ysgrifennu at Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn gofyn a yw pob awdurdod lleol yn cynnwys Safon Ansawdd Tai Cymru yn ei Gynlluniau Datblygu Lleol.

 

3.

Yr wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol

3.1

P-04-598 Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Anabledd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         Ysgrifennu eto at y deisebydd, yn gofyn am ei farn ar ohebiaeth flaenorol; a

·         Chau'r ddeiseb os na cheir ymateb ymhen chwe wythnos.

 

3.2

P-04-511 Cefnogi’r safonau cyfranogaeth plant a phobl ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i ysgrifennu at y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ac at Blant yng Nghymru yn gofyn am eu barn ar y pwyntiau a godwyd gan y deisebwyr.

 

3.3

P-04-535 Achubwch ein Gorsafoedd Tân

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         Ysgrifennu eto at y deisebydd, yn gofyn am ei farn ar ohebiaeth flaenorol; a

·         Chau'r ddeiseb os na cheir ymateb ymhen chwe wythnos.

 

 

3.4

P-04-563 Y ddarpariaeth o wasanaethau yng ngorsaf dân Pontypridd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         Ysgrifennu eto at y deisebydd, yn gofyn am ei farn ar ohebiaeth flaenorol; a

·         Chau'r ddeiseb os na cheir ymateb ymhen chwe wythnos.

 

 

3.5

P-04-596 Achub Gorsaf Dân y Porth – MAE’R EILIADAU’N CYFRIF!

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         Ysgrifennu eto at y deisebydd, yn gofyn am ei farn ar ohebiaeth flaenorol; a

·         Chau'r ddeiseb os na cheir ymateb ymhen chwe wythnos.

 

 

3.6

P-04-592 Pleidleisiau gan Ddinasyddion sy’n Rhwymol yn Ddemocrataidd ar Lefel Llywodraeth Leol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         Ysgrifennu eto at y deisebydd, yn gofyn am ei farn ar ohebiaeth flaenorol; a

·         Chau'r ddeiseb os na cheir ymateb ymhen chwe wythnos.

 

 

3.7

P-04-525 Ariannu Gwobrau CREST yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb ac, yn sgil y newyddion cadarnhaol bod y mater a godwyd yn y ddeiseb wedi cael ei ddatrys ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol, gyda thrafodaethau yn parhau yn y blynyddoedd i ddod, cytunwyd i gau'r ddeiseb.

 

3.8

P-04-585 Newidiadau i gyffordd yr A494/A470 yn Nolgellau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth oddi wrth Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i:

·         Ysgrifennu at y deisebydd yn gofyn a yw'n fodlon ar y camau a gynigiwyd gan y Gweinidog; ac yna

·         Gau'r ddeiseb oni bai ein bod yn clywed yn wahanol gan y deisebydd cyn pen chwe wythnos wedi ysgrifennu ati.

 

3.9

P-04-594 Apêl Cyngor Cymuned Cilmeri ynghylch y Gofeb i’r Tywysog Llywelyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y deisebwyr a chytunwyd i ysgrifennu at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn gofyn am ei barn ynghylch a yw arwyddion ffordd ar yr A483 ar gyfer y gofeb yn ddichonadwy.

 

3.10

P-04-542 Cyfleoedd Ymarferol i Bobl Ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         Ysgrifennu eto at y deisebydd, yn gofyn am ei farn ar ohebiaeth flaenorol; a

·         Chau'r ddeiseb os na cheir ymateb ymhen chwe wythnos.

 

 

3.11

P-04-551 Dysgu Cymorth Cyntaf Sylfaenol Mewn Ysgolion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         Ysgrifennu eto at y deisebydd, yn gofyn am ei farn ar ohebiaeth flaenorol; a

·         Chau'r ddeiseb os na cheir ymateb ymhen chwe wythnos.

 

 

3.12

P-04-569 Rhowch y Gorau i Gynnal y Profion Cenedlaethol ar gyfer Plant Ysgolion Cynradd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         Ysgrifennu eto at y deisebydd, yn gofyn am ei farn ar ohebiaeth flaenorol; a

·         Chau'r ddeiseb os na cheir ymateb ymhen chwe wythnos.

 

 

3.13

P-04-576 Caniatáu i Blant yng Nghymru Gael Gwyliau Teuluol yn Ystod Tymor yr Ysgol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i wahodd y Gweinidog a'r deisebydd i roi tystiolaeth lafar i'r Pwyllgor gyda golwg ar i'r Pwyllgor adrodd i'r Cynulliad maes o law.

 

3.14

P-04-479 Deiseb Adran Pelydr-X ac Uned Mân Anafiadau Ysbyty Tywyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafodwyd y ddeiseb ynghyd ag eitem agenda 3.15 (P-04-466)

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr wybodaeth ddiweddaraf oddi wrth Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Betsi Cadwaladr am y sefyllfa yn lleol a chytunwyd i ofyn am farn y deisebydd ar y sefyllfa bresennol.

 

3.15

P-04-466 Argyfwng Meddygol – Atal cyflwyno gwasanaeth iechyd o safon is yng ngogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafodwyd y ddeiseb ynghyd ag eitem agenda 3.14 (P-04-479)

 

Ystyriodd y Pwyllgor yr wybodaeth ddiweddaraf oddi wrth Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Lleol Betsi Cadwaladr am y sefyllfa yn lleol a chytunwyd i ofyn am farn y deisebydd ar y sefyllfa bresennol.

 

 

3.16

P-04-534 Ymgyrch i ddiogelu YSBYTY ABERTEIFI

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunodd i:

·         Ysgrifennu eto at y deisebydd, yn gofyn am ei farn ar ohebiaeth flaenorol; a

·         Chau'r ddeiseb os na cheir ymateb ymhen chwe wythnos.

 

 

 

3.17

P-04-552 Diogelu Plant

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth oddi wrth y deisebydd a chytunwyd i ofyn am farn y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol cynnwys yr ohebiaeth.

 

3.18

P-04-514 Dylid adeiladu gorsaf bŵer sy'n defnyddio glo glân o Gymru a/neu gorsaf ynni adnewyddadwy yn hytrach na gorsaf niwclear arfaethedig Wylfa B ar Ynys Môn.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y ddeiseb a chytunwyd i ofyn am yr wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog am y datblygiadau diweddaraf mewn perthynas ag Wylfa B a datblygu technoleg glo glân, gan gynnwys unrhyw ymwneud â Hitachi.

 

3.19

P-04-547 Gwahardd Deunydd Pacio Polystyren ar gyfer Bwyd a Diod Cyflym

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i ystyried y ddeiseb eto, gan gynnwys a ddylid pwyso ar y Gweinidog i roi tystiolaeth lafar, unwaith y bydd ymatebion oddi wrth ohebwyr eraill wedi dod i law.

 

3.20

P-04-550 Pwerau Cynllunio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ynghylch y ddeiseb a chytunwyd i ofyn am farn y Gweinidog Cyfoeth Naturiol ar sylwadau’r deisebwyr.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Item 5.

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod er mwyn trafod y busnes canlynol:

 

Eitem 5 - Adroddiadau Drafft y Pwyllgor

 

5.

Adroddiadau Drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol: