Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Datganiad y Llywydd

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Anfonodd y Llywydd gydymdeimlad y Cynulliad at ddioddefwyr yr ymosodiadau diweddar ym Mharis, yn Beirut, yn yr Aifft ac mewn mannau eraill.

(30 munud)

1.

Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymosodiadau Paris

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.48

Gofynnwyd yr 8 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 14.33

Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn) Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cynnal am ddyfodol swyddfeydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi yng Nghymru?

(30 munud)

3.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.45

4.

Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau Trosiannol) 2015 - Tynnwyd yn ól

Cynnig i atal Rheolau Sefydlog

Dechreuodd yr eitem am 14.46

NNDM5883 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheolau Sefydlog 33.6:

Yn atal rhan honno o Reol Sefydlog 11.16 sy’n ei gwneud yn ofynnol bod y datganiad a’r cyhoeddiad wythnosol o dan Reol Sefydlog 11.11 yn darparu’r amserlen ar gyfer busnes yn y Cyfarfod Llawn yr wythnos ganlynol, er mwyn caniatáu i NNDM5874 gael ei ystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth 17 Tachwedd 2015.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(30 munud)

5.

Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau Canlyniadol) 2015

NNDM5874 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5

Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o'r Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau Canlyniadol) 2015 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Hydref 2015.

Dogfennau Ategol
Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau Canlyniadol) 2015
Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Dim pwyntiau adrodd   
 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.56

NNDM5874 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5
Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o’r Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 (Darpariaethau Canlyniadol) 2015 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 20 Hydref 2015.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

6.

Dadl ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 14-15

NDM5873 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2014-15.

'Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2014-15'

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i dderbyn yr argymhelliad yn yr adolygiad annibynnol o Gomisynydd Plant Cymru gan Dr Mike Shooter y dylid trosglwyddo'r cyfrifoldeb dros benodi a chyllido y comisiynydd plant i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

'Adolygiad Annibynnol o Rôl a Swyddogaethau Comisiynydd Plant Cymru'

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi bod Swyddfa'r Comisiynydd yn 'dal i bryderu ynghylch y diffyg cynnydd parhaus mewn meysydd allweddol o CAMHS, gan gynnwys argaeledd gwasanaethau ymyrraeth gynnar; mynediad at CAMHS arbenigol cymunedol, gan gynnwys therapïau seicolegol; protocolau asesu ac argaeledd triniaeth a chymorth Anhwylderau Sbectrwm Awtistig; darpariaeth mewn lleoliadau cyfiawnder ieuenctid; a lefel yr adnoddau a ddyrannwyd i CAMHS'.

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflawni ei rhaglen i wella Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed fel mater o frys.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.02

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig a’r Gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5873 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2014-15.

Cyflwynwyd y Gwelliannau a ganlyn:

Gwelliant 1 - Paul Davies (Preseli Sir Benfro)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i dderbyn yr argymhelliad yn yr adolygiad annibynnol o Gomisynydd Plant Cymru gan Dr Mike Shooter y dylid trosglwyddo'r cyfrifoldeb dros benodi a chyllido y Comisiynydd Plant i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lwydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd gwelliant 1.

Gwelliant 2 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn nodi bod Swyddfa'r Comisiynydd yn 'dal i bryderu ynghylch y diffyg cynnydd parhaus mewn meysydd allweddol o CAMHS, gan gynnwys argaeledd gwasanaethau ymyrraeth gynnar; mynediad at CAMHS arbenigol cymunedol, gan gynnwys therapïau seicolegol; protocolau asesu ac argaeledd triniaeth a chymorth Anhwylderau Sbectrwm Awtistig; darpariaeth mewn lleoliadau cyfiawnder ieuenctid; a lefel yr adnoddau a ddyrannwyd i CAMHS'.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd Gwelliant 2.

Gwelliant 3 - Aled Roberts (Gogledd Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflawni ei rhaglen i wella Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed fel mater o frys.

Cynhaliwyd pleidlais ar Welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd Gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig wedi’i ddiwygio:

NDM5873 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2014-15.

Yn nodi bod Swyddfa'r Comisiynydd yn 'dal i bryderu ynghylch y diffyg cynnydd parhaus mewn meysydd allweddol o CAMHS, gan gynnwys argaeledd gwasanaethau ymyrraeth gynnar; mynediad at CAMHS arbenigol cymunedol, gan gynnwys therapïau seicolegol; protocolau asesu ac argaeledd triniaeth a chymorth Anhwylderau Sbectrwm Awtistig; darpariaeth mewn lleoliadau cyfiawnder ieuenctid; a lefel yr adnoddau a ddyrannwyd i CAMHS'.

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflawni ei rhaglen i wella Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed fel mater o frys.

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

52

0

0

52

Derbyniwyd y Cynnig wedi’i ddiwygio

7.

Dadl ar yr Ardoll Prentisiaethau - Tynnwyd yn ôl.

(15 munud)

8.

Cyfnod 4 o’r Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

NDM5882 Lesley Griffiths (Wrexham)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Dogfennau Ategol
Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)
Memorandwm Esboniadol

 

 

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.38

Gohiriwyd y bleidlais ar y Cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5882 Lesley Griffiths (Wrexham)
Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:
Yn cymeradwyo Bil Rhentu Cartrefi (Cymru)

Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

0

12

52

Derbyniwyd y Cynnig.

9.

Cyfnod pleidleisio

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.56

Am 15.59, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 15 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer Cyfnod 3 o’r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).

(180 muned)

10.

Dadl ar Gyfnod 3 o’r Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 10 Tachwedd 2015.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Ystyr “gwasanaeth rheoleiddiedig”

77, 103, 104, 102, 76

2. Personau addas a phriodol

78, 79, 83, 85, 86, 1, 91, 92, 94, 34

3. Hyd ymweliadau cymorth cartref

80, 81, 84, 87, 93

4. Amodau ar gyfer caniatáu cais

82

5. Datganiad blynyddol

88, 89, 90

6. Rhybuddiadau

2, 3, 25, 36

7. Gwarhardd contractau dim oriau

95, 99, 100, 101

8. Chwythu’r chwiban

96, 98

9. Rheoliadau am safonau’r gofal a’r cymorth sydd i’w darparu gan ddarparwr gwasanaeth

97

10. Adolygwyr lleyg

38, 39

11. Cydymffurfio ag Egwyddorion a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig

40, 41, 67

12. Achosion o ran troseddau o dan Ran 1

4

13. Cywiriadau technegol a chywiriadau drafftio

5, 28, 10, 14

14. Comisiynu gwasanaethau rheoleiddiedig

74, 75

15. Cofrestrau a gedwir neu a gynhelir gan Ofal Cymdeithasol Cymru

6, 20, 24, 31, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 37, 35

16. Rheoliadau ynghylch gwybodaeth sy’n ymwneud ag asesu cynaliadwyedd ariannol darparwyr gwasanaeth

68

17. Rheolau, codau a chanllawiau a wneir gan Ofal Cymdeithasol Cymru o dan y Ddeddf hon

15, 16, 17, 18, 29, 30

18. Ystyr “gweithwyr gofal cymdeithasol”

19

19. Cofrestru gweithwyr gofal cymdeithasol gyda Gofal Cymdeithasol Cymru

42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

20. Cofrestru

21, 22, 23

21. Addasrwydd i ymarfer

26, 27

22 . Arfer swyddogaethau ar y cyd

32, 33

23. Gweithdrefnau ar gyfer gwneud rheoliadau a gorchmynion

69, 70, 71, 72, 73

Dogfennau Ategol
Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli
Grwpio Gwelliannau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.14

Gwaredwyd y gwelliannau yn y drefn yr oedd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 10 Tachwedd 2015.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 77:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 77 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 103

Derbyniwyd Gwelliant 104 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 78:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 79:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 80 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 81 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 82:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 83:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 84 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 85:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 86:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

26

51

Gwrthodwyd Gwelliant 86.

Derbyniwyd Gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 87 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 88 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 89 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 90 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 78 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 91.

Gan fod gwelliant 78 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 92.

Derbyniwyd Gwelliant 93 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 94:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

0

27

52

Gwrthodwyd Gwelliant 94.

Derbyniwyd Gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 95:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

14

0

38

52

Gwrthodwyd Gwelliant 95.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 96:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 97 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 98:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 39:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 40:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Gan fod gwelliant 40 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 41.

Gan fod gwelliant 95 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 99.

Gan fod gwelliant 95 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 100.

Derbyniwyd Gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 5 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 74:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 6 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 68 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigwyd Gwelliant 75.

Derbyniwyd Gwelliant 15 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 16 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 17 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 18 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 19 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 20 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Tynnwyd Gwelliant 42 yn ôl.

Ni chynigwyd Gwelliant 43

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 44.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 45.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 46.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 47.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 48.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 49.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 50.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 51.

Ni chynigiwyd gwelliant 52.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 53.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 54.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 55.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 56.

Derbyniwyd Gwelliant 21 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigwyd gwelliant 57.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 58.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 59.

Derbyniwyd Gwelliant 22 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 23 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 60.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 61.

Ni chynigwyd gwelliant 62.

Derbyniwyd Gwelliant 24 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 63.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 64.

Gan fod gwelliant 42 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 65.

Gan fod gwelliant 43 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 66.

Derbyniwyd Gwelliant 25 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 26 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 27 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 28 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 29 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 30 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 31 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 7 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 8 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 9 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 10 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 11 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 12 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 13 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 14 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 32 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 33 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 67:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 37 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 34 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 95 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 101.

Derbyniwyd Gwelliant 35 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 69:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 70:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 102 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 71:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 72:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 73:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

0

27

53

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Derbyniwyd Gwelliant 36 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd Gwelliant 76 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Cofnod y Trafodion

Dogfennau ategol: