Agenda, penderfyniadau a cofnodion drafft

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

 

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd yr 11 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Dirprwy Lywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

Cofnodion:

The item started at 13.30

The first 11 questions were asked. The Deputy Presiding Officer invited party leaders to ask questions to the First Minister after Question 2.

Cwestiwn Brys

Dechreuodd yr eitem am 14.16

Aled Roberts (Gogledd Cymru): O ystyried y dirywiad yng nghanlyniadau Cymru mewn perthynas â’r Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr, pa gamau y mae’r Gweinidog yn eu cymryd i wella, ar fyrder, y safonau addysg a chyrhaeddiad yng Nghymru?

 

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.24

Gofynnwyd cwestiynau 2 i 15. Trosglwyddwyd cwestiwn 1 i’w ateb yn ysgrifenedig.

 

(30 munud)

3.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.10

(30 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Tai ac Adfywio: Ymatebion i’r Papur Gwyn “Rhentu Cartrefi”

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.22

(60 munud)

5.

Dadl ar egwyddorion cyffredinol y Bil Addysg (Cymru)

 

NDM5376 Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Bil Addysg (Cymru).

Gosodwyd Bil Addysg (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 1 Gorffennaf 2013.

Gosodwyd adroddiad Y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar Bil Addysg (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 22 Tachwedd 2013.

 

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu nad yw rhan 3 wedi ei chynnwys mewn Bil anghenion addysgol arbennig ar wahân i blant a phobl ifanc.

 

Dogfennau Ategol

Bil Addysg (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Adroddiad Y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc ar Bil Addysg (Cymru)

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Adroddiad ar y Bil Addysg (Cymru)

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.51

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5376 Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol  Bil Addysg (Cymru).

Cyflwynwyd y gwelliant a ganlyn:

Gwelliant 1 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

Yn gresynu nad yw rhan 3 wedi ei chynnwys mewn Bil anghenion addysgol arbennig ar wahân i blant a phobl ifanc.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

NDM5376 Huw Lewis (Merthyr Tudful a Rhymni)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol  Bil Addysg (Cymru).

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

28

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio o blaid y cynnig er mwyn caniatáu trafodaeth bellach o’r Bil yng Nghyfnod 2 a Chyfnod 3.

(5 munud)

6.

Cynnig i gytuno ar y penderfyniad ariannol mewn perthynas â Bil Addysg (Cymru)

 

NDM5377 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Addysg (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.37

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

NDM5377 Lesley Griffiths (Wrecsam)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Addysg (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

29

0

28

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio o blaid y cynnig er mwyn caniatáu trafodaeth bellach o’r Bil yng Nghyfnod 2 a Chyfnod 3

(60 munud)

7.

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Adolygu gweithrediad y Ddeddf

4, 1

 

2. Trefniadau trosiannol

6, 7

 

3. Cynrychiolaeth ar gyrff llywodraethu

5, 5A, 3

Gwelliant 5 yw’r prif welliant yn y grŵp

Bydd y gwelliannau hyn yn cael eu gwaredu yn y drefn: 5A, 5, 3

 

4. Ymgynghoriad gan y corff

8

 

5. Colli swyddi

2

 

Dogfennau Ategol

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli

Grwpio Gwelliannau

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.41

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Adolygu gweithrediad y Ddeddf

4, 1

 

2. Trefniadau trosiannol

6, 7

 

3. Cynrychiolaeth ar gyrff llywodraethu

5, 5A, 3

Gwelliant 5 yw’r prif welliant yn y grŵp

Bydd y gwelliannau hyn yn cael eu gwaredu yn y drefn: 5A, 5, 3

 

4. Ymgynghoriad gan y corff

8

 

5. Colli swyddi

2

 

Cynhaliwyd y bleidlais yn y drefn a nodir yn y Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli.

 

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

10

0

44

54

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

1

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 5A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

15

13

55

Derbyniwyd gwelliant 5.

Gan fod gwelliant 5 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 3.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Tynnwyd gwelliant 2 yn ôl.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

(5 munud)

8.

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

 

Ar ddiwedd Cyfnod 3, caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47.

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.28

 

Ar ddiwedd Cyfnod 3, caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo y Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru)

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(60 munud)

9.

Dadl Cyfnod 3 o dan Reol Sefydlog 26.44 ar y Bil Cyllid y GIG (Cymru)

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Trosolwg

1

 

2. Dyletswyddau ariannol Bryddau Iechyd Lleol

2

 

3. Dyletswyddau Cyllunio Byrddau Iechyd Lleol a Gweinidogion Cymru

3

 

4. Cyflwyno Adroddiadau

4, 4A, 5, 7, 8

Bydd y gwelliannau hyn cael eu gwaredu yn y drefn - 4A, 4, 5, 7

 

5. Pŵer i fenthyca

6

 

Dogfennau Ategol

Bil Cyllid y GIG (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli
Grwpio Gwelliannau

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.29

 

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, mae’r gwelliannau i gael eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Trosolwg

1

 

2. Dyletswyddau ariannol Bryddau Iechyd Lleol

2

 

3. Dyletswyddau Cyllunio Byrddau Iechyd Lleol a Gweinidogion Cymru

3

 

4. Cyflwyno Adroddiadau

4, 4A, 5, 7, 8

Bydd y gwelliannau hyn cael eu gwaredu yn y drefn - 4A, 4, 5, 7

 

5. Pŵer i fenthyca

6

 

Cynhaliwyd y bleidlais yn y drefn a nodir yn y Rhestr o Welliannau wedi’u Didoli.

 

Derbyniwyd gwelliant 1 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 2 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Derbyniwyd gwelliant 3 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4A:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

38

56

Gwrthodwyd gwelliant 4A.

Derbyniwyd gwelliant 4 yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

28

0

29

57

Fel sy’n ofynnol o dan Reol Sefydlog 6.20, defnyddiodd y Dirprwy Lywydd ei bleidlais fwrw drwy bleidleisio yn erbyn y gwelliant. Felly, gwrthodwyd y gwelliant.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

9

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

27

0

28

55

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Gan fod gwelliant 7 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 8.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

(5 munud)

10.

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo’r Bil Cyllid y GIG (Cymru)

 

Ar ddiwedd Cyfnod 3, caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47.

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo’r Bil Cyllid y GIG (Cymru)

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.13

 

Ar ddiwedd Cyfnod 3, caiff y Gweinidog gynnig bod y Bil yn cael ei basio yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

 

Cynnig Cyfnod 4 o dan Reol Sefydlog 26.47 i gymeradwyo’r Bil Cyllid y GIG (Cymru)

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cyfnod pleidleisio

Dechreuodd yr eitem am 18.19

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol: