Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_05.jpg

Ar ôl i’r trafodaethau Brexit rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth y DU symud i drafodaethau am y cyfnod pontio a’r fframwaith ar gyfer y berthynas yn y dyfodol, lansiodd y Pwyllgor Materion Allanol ymchwiliad i’r hyn y mae ar Gymru ei hangen o'r trafodaethau hyn.

Y cefndir

Roedd cam cyntaf gwaith y Pwyllgor Materion Allanol, rhwng Gorffennaf 2016 a Ionawr 2017, yn canolbwyntio ar nodi'r goblygiadau i Gymru wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mewn ymchwiliadau dilynol i'r polisi rhanbarthol a phorthladdoedd Cymru ymhelaethwyd ar rai o'r themâu mwy ymarferol a godwyd yn yr ymchwiliad cyntaf hwn ac mae gwaith y Pwyllgor ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) wedi datblygu llawer o'r materion cyfansoddiadol a nodwyd o fewn y DU.

Ym mis Ionawr 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru Bapur Gwyn ar y cyd, Diogelu Dyfodol Cymru (PDF, 2.78MB) Roedd y papur hwn yn amlinellu eu safbwynt o ran gadael yr Undeb Ewropeaidd. Mae Llywodraeth y DU, sawl tro, wedi mynegi safbwynt ar y berthynas yr hoffai weld y DU yn ei chael gyda'r Undeb Ewropeaidd ar ôl gadael.

Yng nghyfarfod y Cyngor Ewropeaidd ar 14 Rhagfyr 2017, cytunodd arweinwyr yr UE27 bod cynnydd digonol wedi'i gyflawni yng ngham cyntaf trafodaethau Brexit.

Ar y sail hon, maent wedi mabwysiadu canllawiau drafft i symud i ail gam y trafodaethau lle byddant hefyd yn dechrau trafodaethau am y cyfnod pontio a'r fframwaith ar gyfer y berthynas yn y dyfodol.

Yng ngoleuni'r datblygiadau hyn, cytunodd y Pwyllgor i lansio ac ymchwilio i berthynas Cymru gyda'r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol. O ran ei ddull gweithredu, cytunodd y Pwyllgor i atgyfnerthu'r gwaith a wnaed hyd yn hyn ac ychwanegu ato gyda safbwyntiau presennol y rhanddeiliaid.

Diben hyn yw galluogi craffu'n effeithiol ar fewnbwn Llywodraeth Cymru i'r trafodaethau ac i sicrhau bod y materion sy'n bwysicaf i Gymru yn cael eu cynrychioli'n ddigonol yn y trafodaethau.

Cylch gorchwyl

Asesu sefyllfa Llywodraeth Cymru, fel y'i mynegir yn ei Phapur Gwyn Sicrhau Dyfodol Cymru (PDF, 2.78MB) (Ionawr 2017), gan gymharu'r sefyllfa honno â gwaith y Pwyllgor hyd yn hyn; sefyllfa Llywodraeth y DU; y cynnydd o ran trafodaethau Erthygl 50; a thystiolaeth rhanddeiliaid.

Roedd yr asesiad hwn yn cynnwys ystyried pa berthynas ffurfiol y gall Cymru ei chael gyda’r Undeb Ewropeaidd ar ôl gadael y DU.

Amcanion

  • Nodi'r agweddau mwyaf hanfodol ar berthynas y DU yn y dyfodol gyda'r Undeb Ewropeaidd o safbwynt Cymru;
  • Sicrhau bod y materion sy'n bwysicaf i Gymru yn cael eu cynrychioli'n ddigonol yn y trafodaethau; a
  • Nodi cyfleoedd i barhau i ymgysylltu â'r Undeb Ewropeaidd a'i sefydliadau ar ôl Brexit.

 

Casglu tystiolaeth

 

Dydd Llun 29 Ionawr, cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad (PDF, 633KB) i ddwyn ynghyd randdeiliaid o amryw sectorau i drafod blaenoriaethau perthynas Cymru ar ôl ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.

 

Dydd Llun 5 Mawrth, cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ar berthynas Cymru â’r Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol.

 

Adroddiad – rhan un

 

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad: Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol (PDF, 9MB) ddydd Mawrth 27 Mawrth.

 

Ar ddiwrnod cyhoeddi’r adroddiad, dywedodd David Rees AC, Cadeirydd y Pwyllgor:

 

"Nid rhestr siopa o beth ddylai fod yn y cytundeb hwnnw yn y dyfodol a beth na ddylai fod ynddo yw ein hadroddiad. Mae'n amlygu’r pryderon sydd gennym ni, a llawer o'n rhanddeiliaid, ynghylch y goblygiadau i Gymru pe na bai’r materion hyn yn cael eu hadlewyrchu yn y berthynas honno â’r UE ar ôl ymadael.

 

Rydym yn disgwyl i Weinidogion y DU ystyried y goblygiadau ar gyfer pob aelod cyfansoddol o’r DU wrth negodi ar y berthynas â’r UE ar ôl ymadael, gan gynnwys y materion a godir yn yr adroddiad hwn, i sicrhau ein bod yn sicrhau Brexit sy'n gweithio i bawb."

 

Ymateb i’r adroddiad

 

Dydd Mercher 16 Mai, gosododd Llywodraeth Cymru ei hymateb (PDF, 200KB) i’n hadroddiad: Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol (PDF, 9MB).

 

Trafodwyd yr adroddiad a’r ymateb yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 23 Mai. Gallwch wylio’r drafodaeth ar Senedd.TV.

 

Dechreuodd ail ran yr ymchwiliad, Perthynas Cymru ag Ewrop a’r byd yn y dyfodol, ym mis Mehefin 2018.

Cadw mewn cysylltiad

Os hoffech wybod rhagor am waith y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, ewch i dudalen hafan y Pwyllgor, dilynwch ei gyfrif Twitter neu cysylltwch â'r tîm sy'n cynorthwyo'r Pwyllgor yn SeneddMADY@cynulliad.cymru

Mae'r Pwyllgor yn anfon e-bost yn rheolaidd sy'n cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am Brexit. Os hoffech inni anfon hwn atoch, e-bostiwch SeneddMADY@cynulliad.cymru.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/12/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu