Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lleu Williams 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/02/2023 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(08.45-08.55)

1.

Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol y Bil Diogelwch Ar-lein (Rhif 3 a Rhif 4): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Gwnaeth y Pwyllgor drafod yr adroddiad drafft a chytuno arno.

 

(08.55-09.20)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd i ystyried a derbyn gwelliannau y tu allan i gyfarfod y Pwyllgor.

 

(09.30)

3.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

3.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.

 

3.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Carolyn Thomas AS, a dirprwyodd Jenny Rathbone AS ar ei rhan.

 

(09.30-10.30)

4.

Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Sesiwn dystiolaeth gydag Undeb Rygbi Cymru

Ieuan Evans, Cadeirydd

Nigel Walker, Prif Weithredwr dros dro

 

Briff Ymchwil

Llythyr gan Andrew RT Davies AS

Llythyr ar y cyd gan Tonia Antoniazzi AS, Stephen Crabb AS, and Ben Lake AS

Llythyr at Undeb Rygbi Cymru

Llythyr at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

Llythyr at Undeb Rygbi Cymru gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

Llythyr gan CF10 Rugby Trust

Llythyr gan JSG Cymru

Llythyr gan unigolyn

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Undeb Rygbi Cymru.

 

4.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu i ofyn am wybodaeth ychwanegol yn ymwneud â'r sesiwn.

 

(10.40-11.30)

5.

Honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Dawn Bowden AS, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip

Jason Thomas, Cyfarwyddwr Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Steffan Roberts, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datblygu Twristiaeth a Chwaraeon

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip.

 

5.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu i ofyn am wybodaeth ychwanegol yn ymwneud â'r sesiwn.

 

(11.30)

6.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Nodwyd y papurau.

 

 

6.1

Llythyr at y Prif Weinidog gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

6.2

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan y Prif Weinidog ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

6.3

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol gan y Prif Weinidog ynghylch gwerthuso gweithgareddau ac ymgysylltu Llywodraeth Cymru yng Nghwpan y Byd FIFA 2022

Dogfennau ategol:

6.4

Llythyr at Weinidog y Gymraeg ac Addysg gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch gwaith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

6.5

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Weinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

6.6

Llythyr at Weinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

6.7

Llythyr ar y cyd at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Weinidog yr Economi a Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a'r Prif Chwip ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

6.8

Llythyr at Amgueddfa Cymru gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

6.9

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Amgueddfa Cymru ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

6.10

Llythyr at Lyfrgell Genedlaethol Cymru gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

6.11

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

6.12

Llythyr at Gyngor Celfyddydau Cymru gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

6.13

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol gan Gyngor Celfyddydau Cymru ynghylch craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

6.14

Gwybodaeth ychwanegol gan S4C yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 11 Ionawr

Dogfennau ategol:

6.15

Gwybodaeth ychwanegol gan BBC Cymru Wales yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 11 Ionawr

Dogfennau ategol:

6.16

Gwybodaeth ychwanegol gan ITV Cymru Wales yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 11 Ionawr

Dogfennau ategol:

6.17

Llythyr at y Llywydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio)

Dogfennau ategol:

(11.30)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.30-11.55)

8.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i wahodd Chwaraeon Cymru i gyfarfod Pwyllgor yn y dyfodol i drafod yr honiadau’n ymwneud ag Undeb Rygbi Cymru.

 

(11.55-12.00)

9.

Dydd Gŵyl Dewi: Cynnig ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Gwnaeth y Pwyllgor drafod y cynnig a chytuno arno.