Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/10/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.40)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a’r tystion i'r cyfarfod.

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.24A, cafwyd datganiadau o fuddiant perthnasol gan Jenny Rathbone AS, Janet Finch-Saunders AS, Llyr Gruffydd AS a Huw Irranca-Davies AS.

 

(09.40-10.50)

2.

Datgarboneiddio'r sector tai preifat – sesiwn dystiolaeth 3

Paul Broadhead, Pennaeth Morgeisi a Thai - Cymdeithas y Cymdeithasau Adeiladu

Emma Harvey, Cyfarwyddwr Rhaglen - y Sefydliad Cyllid Gwyrdd

Matthew Jupp, Pennaeth, Polisi Morgeisi - UK Finance

Cenydd Rowlands, Cyfarwyddwr Eiddo - Banc Datblygu Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gymdeithas y Cymdeithasau Adeiladu, y Sefydliad Cyllid Gwyrdd, UK Finance, a Banc Datblygu Cymru.

 

(11.00-12.00)

3.

Datgarboneiddio’r sector tai preifat – sesiwn dystiolaeth 4

Dan Wilson Craw, Dirprwy Gyfarwyddwr - Generation Rent

Gavin Dick, Swyddog Polisi - Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl

Timothy Douglas, Pennaeth Polisi ac Ymgyrchoedd - Property Mark

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Generation Rent, Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl, a Property Mark.

 

(12.10-13.20)

4.

Datgarboneiddio'r sector tai preifat – sesiwn dystiolaeth 5

David Adams, Ymgynghorydd Cynaliadwyedd - Cyngor Adeiladu Gwyrdd y DU

Gordon Brown MCIOB, Cadeirydd Pwyllgor Hwb Aelodau Cymru - Sefydliad Adeiladu Siartredig

Sam Rees, Uwch-swyddog Materion Cyhoeddus Cymru - Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig 

Andy Sutton, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Arloesi - Sero

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr o Gyngor Adeiladau Gwyrdd y DU, y Sefydliad Adeiladu Siartredig, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, a Sero.

 

(13.20)

5.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

5.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

5.1

Datgarboneiddio’r sector tai preifat

Dogfennau ategol:

5.2

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

5.3

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

5.4

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru)

Dogfennau ategol:

5.5

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

5.6

Rheoliadau Cynhyrchion Bioladdol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio) 2022

Dogfennau ategol:

5.7

Ffliw adar

Dogfennau ategol:

5.8

Ymchwiliad Pwyllgor Materion Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi i berthynas y DU a’r UE yn y dyfodol

Dogfennau ategol:

5.9

Fferm Gilestone – adolygiad o fioamrywiaeth

Dogfennau ategol:

(13.20)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill cyfarfod heddiw

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Datgarboneiddio'r sector tai preifat – trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3 a 4

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2, 3 a 4.

 

8.

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) – Trefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar Drefn y Broses Ystyried.