Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/01/2023 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

1.2        Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

 

(09.00 - 10.30)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023 - 24 - sesiwn dystiolaeth 3: Y Gweinidog Newid Hinsawdd

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Emma Williams, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr, Cyllid a Gweithrediadau, Llywodraeth Cymru

 

2.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu dadansoddiad o’r ymyriadau a wnaed fel rhan o’r cynllun peilot ail gartrefi, pan fydd ar gael.

 

(10:30)

3.

Papurau i'w nodi

3.1

Gohebiaeth rhwng y Pwyllgor a'r Pwyllgor Busnes - Memoranda cydsyniad deddfwriaethol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth yn ymwneud â memoranda cydsyniad deddfwriaethol.

 

3.2

Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd - y ddiweddaraf ar weithredu argymhellion y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Eiddo Gwag

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd yn ymwneud â gweithredu argymhellion y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Eiddo Gwag.

 

3.3

Llythyr ar y cyd gan Cymorth Cymru a Chartrefi Cymunedol Cymru at y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Cymorth Cymru a Thai Cymunedol Cymru at y Gweinidog Cyllid yn ymwneud â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24.

 

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o gyfarfod nesaf y Pwyllgor

Cofnodion:

4.1. Derbyniodd y Pwyllgor gynnig i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o’r cyfarfod ar 31 Ionawr 2023.

 

(10.45 - 11.15)

5.

Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law

 

(11.15 - 11.45)

6.

Trafod yr adroddiad drafft ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 

(11.45 - 12.00)

7.

Y wybodaeth ddiweddaraf am y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1. Cytunodd y Pwyllgor ar ei flaenraglen waith ar gyfer tymhorau’r gwanwyn a’r haf 2023.

 

(12.00 - 12.15)

8.

Y wybodaeth ddiweddaraf am waith yn ymwneud ag eiddo gwag

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1. Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am waith yn ymwneud ag eiddo gwag.

 

(12.15 - 12.30)

9.

Y wybodaeth ddiweddaraf am ddarparu cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1. Cafodd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am ddarparu cartrefi i ffoaduriaid o Wcráin.