Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 30/03/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

2.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

2.1

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Etholiadau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad mewn perthynas â Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Etholiadau.

 

2.2

Adroddiad gan y Sefydliad Bevan ar yr argyfwng tai yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad gan y Sefydliad Bevan ar yr argyfwng tai yng Nghymru, a chytunodd i ysgrifennu at y Gweinidog Newid Hinsawdd ynghylch y materion a godwyd.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(09.15 - 09.35)

4.

Ymchwiliad i ddarparu safleoedd ar gyfer Sipsiwn, Roma a Theithwyr – trafod y gwaith ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1. Trafododd y Pwyllgor ei ddull o gynnal gwaith ymgysylltu mewn perthynas â’r ymchwiliad i ddarparu safleoedd ar gyfer Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

 

(09.35 - 10.00)

5.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1. Trafododd y Pwyllgor y flaenraglen waith.

 

(10.00 - 11.00)

6.

Ymchwiliad i ail gartrefi – trafod y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1. Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol ar gyfer ei ymchwiliad i ail gartrefi.