Darparu safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad ar ddarparu safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr (PDF 882 KB).

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i’r adroddiad (PDF 414KB).

 

Dyma gylch gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer ei ymchwiliad:

  • A yw fframwaith presennol Llywodraeth Cymru yn sicrhau digon o safleoedd preswyl a thramwy sy'n ddiwylliannol-briodol i Sipsiwn a Theithwyr ledled Cymru.
  • I ba raddau y mae awdurdodau cynllunio lleol a Sipsiwn a Theithwyr yn llwyddo i gydweithio, fel yr argymhellir yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru, gyda'r nod o ganfod safleoedd cynaliadwy ar gyfer cymunedau Sipsiwn a Theithwyr.
  • I ba raddau y mae Asesiadau Llety Sipsiwn a Theithwyr awdurdodau lleol yn cael eu gweithredu, eu monitro a'u hadolygu i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion llety y gymuned teithwyr.
  • Archwilio’r heriau posibl i awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru o ran darparu safleoedd llety addas a digonol ar gyfer cymunedau teithwyr.
  • Archwilio beth fydd goblygiadau’r darpariaethau ym Mil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd Llywodraeth y DU.

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/04/2022

Papurau cefndir

Ymgynghoriadau