Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 12/01/2022 - Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1.      Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai.

 

1.2.      Datganodd yr Aelodau a ganlyn fuddiannau perthnasol:

·         Carolyn Thomas AS;

·         Joel James AS;

·         Sam Rowlands AS.

 

(09.00 - 10.00)

2.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23: Sesiwn dystiolaeth 1 –Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd y Cyngor, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd y Cyngor, Cyngor Sir Caerfyrddin

Y Cynghorydd Richard John, Arweinydd y Cyngor, Cyngor Sir Mynwy

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Y Cynghorydd Richard John, Arweinydd Cyngor, Cyngor Sir Fynwy

Chris Llewelyn, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

 

(10.00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1. Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.00 - 10.15)

4.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(10.30 - 12.00)

5.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23: Sesiwn dystiolaeth 2 - y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Rebecca Evans MS, Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cydgysylltu Argyfwng Covid-19, Llywodraeth Cymru

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Cynaliadwyedd, Llywodraeth Cymru

Cofnodion:

5.1. Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cydgysylltu Argyfwng Covid-19, Llywodraeth Cymru

Judith Cole, Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Chynaliadwyedd, Llywodraeth Cymru

 

5.2. Cytunodd y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol i ddarparu rhagor o wybodaeth am:

·         Y ffrydiau cyllid grant a sut y caiff canlyniadau’r buddsoddiadau ariannu eu gwerthuso;

·         sut mae amcanion ar gyfer llywodraeth leol yn cael eu pennu a sut mae canlyniadau cyflawni yn cael eu gwerthuso yn erbyn yr amcanion (rhoddwyd enghraifft yn ystod y meysydd holi ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol a dywedodd y Gweinidog y byddai’n gofyn i’r Gweinidog perthnasol, fodd bynnag roedd yr Aelod yn cyfeirio at lywodraeth leol yn gyffredinol);

·         y polisi sy’n cyd-fynd â’r cyllid o £60 miliwn a ddyrannwyd ar gyfer diwygio yn y sector gofal;

·         y ffrwd ariannu a fydd yn darparu’r £103 miliwn a ddyrannwyd i wario ar hylendid ac awyru mewn lleoliadau addysg oherwydd pandemig Covid, gan gynnwys eglurder ynghylch a yw hwn yn gyllid newydd neu a yw wedi cael ei ailgyfeirio o rywle arall oherwydd tanwariant;

·         uchelgeisiau ac amcanion rôl y Prif Swyddog Digidol, ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod.

 

 

(12.00)

6.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

6.1

Llythyr at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r sector rhentu preifat yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at y Gweinidog Newid Hinsawdd mewn perthynas â'r sector rhentu preifat yng Nghymru.

 

6.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at Brif Weithredwr Senedd Cymru mewn perthynas â’r defnydd o’r term BAME

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus at Brif Weithredwr Senedd Cymru mewn perthynas â’r defnydd o’r term BAME.

 

6.3

Llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-Sefydliadol rhwng Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.3.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad mewn perthynas â’r Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-Sefydliadol rhwng Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru.

 

6.4

Llythyr gan Shelter Cymru mewn perthynas â thai yng Nghymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Shelter Cymru mewn perthynas â thai yng Nghymru.

 

6.5

Adroddiad gan Sefydliad Bevan: "A snapshot of poverty in Winter 2021"

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.5.a Nododd y Pwyllgor yr adroddiad gan Sefydliad Bevan: “A snapshot of poverty in Winter 2021”.

 

6.6

Llythyr gan CladDAG - Leaseholder Disability Action Group ynglŷn â diogelwch adeiladau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.6.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan CladDAG – Leaseholder Disability Action Group – ynglŷn â diogelwch adeiladau.

 

6.7

Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynglŷn â digartrefedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.7.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg mewn perthynas â digartrefedd.

 

6.8

Llythyr gan y Pwyllgor Busnes ynglŷn â'r adolygiad o amserlenni a chylchoedd gwaith pwyllgorau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.8.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Pwyllgor Busnes mewn perthynas ag adolygiad o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau.

 

(12.00 - 12.15)

7.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 6

Cofnodion:

7.1. Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.15 - 12.30)

8.

Adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau

Cofnodion:

8.1. Trafododd y Pwyllgor adolygiad y Pwyllgor Busnes o amserlen a chylchoedd gwaith y pwyllgorau.