Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 20/10/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Hefin David AS. Nid oedd dirprwy ar ei ran.

1.3 Dywedodd Samuel Kurtz AS ei fod yn un o gyfarwyddwyr Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru.

 

 

 

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

2.3

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

(09.30-11.30)

3.

Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3

Arfon Williams, Pennaeth Polisi Tir a Môr, RSPB Cymru

Rhys Evans, Arweinydd Ffermio Cynaliadwy Cymru, Rhwydwaith Ffermio Natur-Gyfeillgar

Alexander Phillips, Arbenigwr Polisi ac Eiriolaeth, WWF Cymru (yn cynrychioli Cyswllt Amgylchedd Cymru)

Dr Jonathan Davies, Uwch Ecolegydd, Adfer Natur, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan RSPB Cymru, y Rhwydwaith Ffermio Er Lles Natur, Cyswllt Amgylchedd Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

3.1 Bydd RSPB Cymru yn rhoi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am gynigion ar gyfer lleihau cymorth pontio.

3.2 Bydd cynrychiolydd Cyswllt Cymru yn rhoi mwy o wybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch tynhau'r diffiniadau yn y Bil.

 

(11.40-12.40)

4.

Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 4

George Dunn, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Ffermwyr Tenant

Andrew Tuddenham, Cynghorydd Defnydd Tir a Ffermio, Ymddiriedolaeth Genedlaethol

John Lloyd, aelod o'r Pwyllgor, Y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol 

Eleanor Jarrold, Ysgrifennydd, Mynydd Eglwysilan Mynydd Meio a Cymdeithas Cominwyr Craig Evan Leyshon

 

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas y Ffermwyr Tenant, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cymdeithas Ddefaid Genedlaethol Cymru a Chymdeithas Cominwyr Mynydd Eglwysilan, Mynydd Meio a Chraig-Evan-Leyshon.

 

(12.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.40-12.50)

6.

Preifat

Trafod tystiolaeth yn dilyn y cyfarfod

 

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau blaenorol.