Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 16/09/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau.

Cofnodion:

1.1  Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant.

(09.30)

2.

Papurau i'w nodi:

2.1

Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.2

Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes:

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.3

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.4

Llythyr gan Gomisiynydd y Gymraeg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.5

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.6

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.7

Llythyr gan Weinidog yr Economi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

2.8

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.8.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

(09.40 - 09.55)

3.

Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymwysterau Proffesiynol

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

(09.55)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(09.55 - 10.05)

5.

Trafod yr Adroddiad Drafft ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymwysterau Proffesiynol

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

(10.15 - 13.00)

6.

Sesiwn cynllunio strategol

Cofnodion:

6.1 Cymerodd y Pwyllgor ran mewn sesiwn cynllunio strategol.