Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 27/10/2022 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2 Ni chafwyd ymddiheuriadau.

1.3 Datganodd Samuel Kurtz AS ei fod yn gyfarwyddwr Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru

 

(09.30)

2.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

2.2

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

Andy Richardson, Cadeirydd, Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

Gwyn Howells, Prif Weithredwr, Hybu Cig Cymru

Simon Wright, Cyfarwyddwr Bwyd a’r Economi Wledig, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a Pherchennog, Wright’s Independent Foods Ltd

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru, Hybu Cig Cymru a Simon Wright. Bydd Andy Richardson o Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru yn anfon adroddiad at y Pwyllgor ar waith a wnaed gan yr Athrofa Arweinyddiaeth ym maes Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Caergrawnt.

 

(10.40-11.40)

4.

Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

Jerry Langford, Rheolwr Materion Cyhoeddus Coed Cadw

Anthony Geddes, Rheolwr Cenedlaethol Cymru, Confor

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Confor a Choed Cadw.

 

(11.40-11.45)

5.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Protocol Gogledd Iwerddon

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.

 

(11.45)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.45-12.00)

7.

Preifat

Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Trafod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Bil Protocol Gogledd Iwerddon

Adolygu’r Adroddiad Monitro Masnach drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiynau tystiolaeth blaenorol. Trafododd y Pwyllgor y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Protocol Gogledd Iwerddon. Bydd adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei gytuno drwy ohebiaeth yn barod i'w osod erbyn y dyddiad cau ar gyfer adrodd, sef 7 Tachwedd. Adolygodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar fonitro masnach, cyn cytuno i'w gyhoeddi a chael adroddiadau tebyg yn y dyfodol.