Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/12/2021 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

1.2 Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, dywedodd y Cadeirydd ei bod wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn amddiffyn iechyd y cyhoedd, ond bod y cyfarfod yn cael ei ddarlledu’n fyw ar www.senedd.tv.

1.3 Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.  Nododd y Cadeirydd y byddai Sioned Williams AS yn dirprwyo ar ran Siân Gwenllian AS ar gyfer eitemau 5 i 11.

 

(09.00 - 10.15)

2.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru ar gyfer 2020 – 2021

David Jones, Cadeirydd – Cymwysterau Cymru

Philip Blaker, Prif Weithredwr – Cymwysterau Cymru

Adroddiad Blynyddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar Cymwysterau Cymru ar ei adroddiad blynyddol.

 

(10.15)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem nesaf

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.15 - 10.20)

4.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru ar gyfer 2020 - 2021 – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.

 

(10.30 - 11.30)

5.

Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

Yr Athro Elizabeth Treasure, Cadeirydd Prifysgolion Cymru ac Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth
Yr Athro Maria Hinfelaar, Is-gadeirydd Prifysgolion Cymru ac Is-Ganghellor Prifysgol Glynd
ŵr Wrecsam
Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Prifysgolion Cymru
Maxine Penlington, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr ym Mhrifysgol Glynd
ŵr Wrecsam ac yn cynrychioli Cadeiryddion Prifysgolion Cymru (ChUW)

Marian Wyn Jones, Cadeirydd Cadeiryddion Prifysgolion Cymru

Louise Casella, Cyfarwyddwr - Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Cerith Rhys Jones, Rheolwr Materion Allanol - Y Brifysgol Agored yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Prifysgolion Cymru, Cadeiryddion Prifysgolion Cymru a'r Brifysgol Agored.

5.2 Cytunodd Prifysgolion Cymru i ddarparu gwybodaeth bellach ar:

- sut mae Cytundebau Canlyniadau wedi gweithio mewn gwledydd eraill;

- yr 'eithriadau' yn y Bil i Weinidogion Cymru ddarparu cyllid a chyfarwyddyd ar gyfer darpariaeth cyfrwng Cymraeg;

- trefniadau llywodraethu yn y prifysgolion a diogelu dysgwyr;

- effaith bosibl Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 ar weithredu'r Bil.

 

(11.35 - 12.35)

6.

Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4

Guy Lacey, Cadeirydd ColegauCymru a'r Prif Swyddog Gweithredol - Coleg Gwent

Dafydd Evans, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Llandrillo Menai a chynrychioli ColegauCymru

Rachel Bowen, Cyfarwyddwr Polisi a Materion Cyhoeddus – ColegauCymru

Sharon Davies, Pennaeth Addysg - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr ColegauCymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

(13.30 - 14.15)

7.

Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

Becky Ricketts, Llywydd - Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

Joe Atkinson, Ymgynghorydd y Wasg a Materion Cyhoeddus - Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr UMC Cymru. 

 

(14.20 - 15.20)

8.

Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

Ioan Matthew, Prif Weithredwr – y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gwenllian Griffiths, Prif Swyddog Ymgysylltu – y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg a chynrychiolwyr o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

8.2 Datganodd Comisiynydd y Gymraeg fod ei wraig yn gweithio yn y sector AB a’i bod yn Gadeirydd dros dro ar hyn o bryd ar y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

(15.20)

9.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

9.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

 

9.1

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

Dogfennau ategol:

9.2

Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol

Dogfennau ategol:

9.3

Hyfforddiant Pwyllgor

Dogfennau ategol:

9.4

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

Dogfennau ategol:

9.5

Cydsyniad Deddfwriaethol: Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16

Dogfennau ategol:

9.6

Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

9.7

Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Dogfennau ategol:

(15.20)

10.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

10.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(15.20 - 15.30)

11.

Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law yn y sesiwn flaenorol

Cofnodion:

11.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod y sesiwn flaenorol.