Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/05/2022 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:40)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS a Rhys ab Owen AS. Roedd Mabon ap Gwynfor AS yn bresennol fel dirprwy ar ran Rhys ab Owen AS.

 

(09:40 - 09:50)

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Materion Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(09:50 - 10:50)

3.

Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru

Albert Heaney – Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru

Matt Jenkins – Dirprwy Gyfarwyddwr, Partneriaethau a Chydweithredu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Albert Heaney, Matt Jenkins a Rhiannon Ivens o Lywodraeth Cymru.

 

(11:00 - 11:45)

4.

Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru, rhan 2

(11:45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes y ganlyn:

Eitem 6

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11:45 - 12:30)

6.

Comisiynu Cartrefi Gofal i Bobl Hŷn: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.