Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/12/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.00 -09.45)

1.

Craffu ar Gyfrifon 2020-21 - Comisiwn y Senedd: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1        Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno.

1.2        Bydd yr Adroddiad yn cael ei gyhoeddi yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 6 Rhagfyr 2022.

 

(09.45 - 10.30)

2.

Blaenraglen waith: Gwanwyn 2022

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn 2022 a chytunodd ar y camau gweithredu.

 

(10.30 - 10.35)

3.

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Cynaliadwyedd ariannol gwasanaethau dewisol llywodraeth leol ac awdurdodau lleol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiadau.

 

(10.35 - 10.40)

4.

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Gofalu am y Gofalwyr? Sut y mae cyrff y GIG wedi cefnogi lles eu staff yn ystod pandemig COVID-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

 

(10.40 - 10.50)

5.

Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Y Rhaglen Cartrefi Clyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor friff ar yr Adroddiad, a chafodd ei nodi.

 

(11.00)

6.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

6.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i elfen gyhoeddus y cyfarfod.

6.2 Datganodd Cefin Campbell AS ei fod yn Gynghorydd etholedig yng Nghyngor Sir Caerfyrddin.

 

(11.00 - 11.15)

7.

Papur i’w nodi

7.1

Craffu ar Gyfrifon 2019-20 – Llywodraeth Cymru: Ymateb i'r Adroddiad ar Graffu ar Gyfrifon 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nodwyd y papur.

 

(11.15 - 12.15)

8.

COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru ar faterion llywodraeth leol

Tracey Burke - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus

Reg Kilpatrick - Cyfarwyddwr Cyffredinol, Cydlynu Covid

Judith Cole - Dirprwy Gyfarwyddwr, Polisi Cyllid Llywodraeth Leol a Chynaliadwyedd

Claire Germain – Dirprwy Gyfarwyddwr Llywodraeth Leol: Perfformiad a Phartneriaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Ymddiheurodd Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cydlynu Covid am ei absenoldeb gan ei fod yn delio â’r amrywiolyn newydd.

8.2 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lywodraeth Cymru ar COVID-19 a’i effaith ar faterion yn ymwneud â Llywodraeth Leol.

8.3 Roedd nifer o gamau gweithredu, a chytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ynghylch hynny.

 

(12.15)

9.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 10

 

Cofnodion:

9.1 Derbyniwyd y Cynnig ac roedd hefyd yn cynnwys y cyfarfod ar 12 Ionawr 2022.

 

(12.15 - 12.30)

10.

COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n gysylltiedig â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.