Agenda a chofnodion drafft

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 15 Tachwedd 2023, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw.

Cofrestru (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

 

(09.30-09.45)

2.

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Y dull o graffu ar y gyllideb

Dogfennau ategol:

Ymatebion i'r ymgynghoriad

FIN(6)-20-23 P1 - Dull o graffu ar y Gyllideb Ddrafft 2024-25

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar y gwaith o graffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25 a chytunodd ar y dull o wneud hynny:

 

(09.45-10.00)

3.

Y dull ar gyfer penodi Aelodau Anweithredol o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

FIN(6)-20-23 P2 – Y dull ar gyfer penodi Aelodau Anweithredol o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru / Telerau ac Amodau

FIN(6)-20-23 P3 - Aelodau Anweithredol o'r Bwrdd - Briff yr ymgeiswyr

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Hybrid - Committee room 4 Ty Hywel and video conference via Zoom

(10.00-10.15)

4.

Ymchwiliad i Gysylltiadau Rhynglywodraethol: Papur cwmpasu

Dogfennau ategol:

FIN(6)-20-23 P4 - Papur Cwmpasu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu ar yr ymchwiliad i Gysylltiadau Rhynglywodraethol a chytunodd ar y cylch gorchwyl a'r dull o gynnal yr ymgynghoriad.

 

(10.15-10.30)

5.

Trafod y Flaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

FIN(6)-20-23 P5 - Blaenraglen Waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

 

(10.30-10.45)

6.

Archwilio Cymru - Ail Amcangyfrif Atodol 2023-24

Dogfennau ategol:

FIN(6)-20-23 P6 – Llythyr gan Archwilio Cymru: Ail Amcangyfrif Atodol 2023-24 – 6 Rhagfyr 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor lythyr gan Archwilio Cymru yn ymwneud â'i Ail Amcangyfrif Atodol ar gyfer 2023-24.

 

(10.45-11.00)

7.

Goblygiadau ariannol y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-20-23 P7 – Adroddiad drafft

FIN(6)-20-23 P8 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol at Gadeirydd y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Gwybodaeth ychwanegol – 15 Tachwedd 2023

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar Oblygiadau Ariannol y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) a chytunodd arno yn amodol ar un newid bach.

 

(11.00-11.30)

8.

Goblygiadau ariannol Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau a awgrymir:

FIN(6)-20-23 P9 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar Oblygiadau Ariannol Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) a chytunodd arno yn amodol ar un newid bach.