Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 01/03/2023 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofrestru (09.00-09.15)

Rhag-gyfarfod preifat – anffurfiol (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AS.

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Ionawr 2023

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Ionawr 2023

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Ionawr 2023

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Chwefror 2023

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

2.1

PTN 1 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Gwybodaeth yn dilyn y sesiwn graffu ar y gyllideb ar 19 Ionawr - 6 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Gwybodaeth yn dilyn y sesiwn graffu ar y gyllideb ar 19 Ionawr - 6 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:

2.3

PTN 3 - Bil Amaethyddiaeth (Cymru): Ymateb Llywodraeth Cymru- 3 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:

2.4

PTN 4 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol - 7 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:

2.5

PTN 5 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol at y Llywydd: Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2023 – 24 Ionawr 2023

Dogfennau ategol:

2.6

PTN 6 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Adolygiad Annibynnol o Dreth Trafodiadau Tir - Adroddiad - 15 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:

2.7

PTN 7 - Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Craffu ar oblygiadau ariannol Biliau - 15 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:

2.8

PTN 8 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Pwyllgor Sefydlog Cyllid Rhyngweinidogol (F:ISC) - 21 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:

2.9

PTN 9 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Adroddiad ar Alldro 2021-22 – 24 Chwefror 2023

Dogfennau ategol:

(09.30-10.30)

3.

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23

Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol

Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gyllideb a Busnes y Llywodraeth

Sharon Bounds, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheolaeth Ariannol

 

Dogfennau ategol:

Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2022-23

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru 2022-23 gan Rebecca Evans AS, y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol; Emma Watkins, Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid a Busnes y Llywodraeth; a Sharon Bounds, Dirprwy Gyfarwyddwr, Rheolaethau Ariannol.

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

(10.30-10.45)

5.

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

(10.45-11.15)

6.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

FIN(6)-05-23 P1 – Blaenraglen Waith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y flaenraglen waith.