Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 14/01/2022 - Y Pwyllgor Cyllid

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, mae’r Cadeirydd wedi penderfynu gwahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

Rhag-gyfarfod preifat – Anffurfiol (9:15-9:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

(09.30)

2.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Rhagfyr 2021.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1. Cafodd y papurau eu nodi.

(09.30)

2.1

PTN 1 - Llythyr oddi wrth Weinidog y Gymraeg ac Addysg: y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) – 22 Rhagfyr 2021

Dogfennau ategol:

2.2

PTN 2 - Llythyr oddi wrth y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Ail Gyllideb Atodol 2021-22 – 4 Ionawr 2022

Dogfennau ategol:

(09.30-10.15)

3.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Sesiwn dystiolaeth 2

Richard Hughes, Cadeirydd, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Andy King, aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol                                                                                  

 

Papurau ategol:

FIN(6)-01-22 P1 - Rhagolygon trethi Cymru (Rhagfyr 2021)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Richard Hughes, Cadeirydd, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol; ac Andy King, aelod o'r Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23.

Egwyl (10:15-10:25)

(10.25-11.25)

4.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Sesiwn dystiolaeth 3

David Phillips, Cyfarwyddwr Cyswllt, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid

Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

Cian Siôn, Cynorthwyydd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru (Dadansoddi Cyllid Cymru)

 

Papurau ategol:

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Ed Poole, Dadansoddiad Cyllidol Cymru; Cian Sion, Dadansoddi Cyllid Cymru; a David Phillips, y Sefydliad Astudiaethau Cyllid ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.

Egwyl (11:25-11:35)

(11.35-12.35)

5.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Sesiwn dystiolaeth 4

Huw Thomas, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (Cynrychiolydd Cydffederasiwn GIG Cymru)

Y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (Llefarydd ar Gyllid ac Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC))

Dave Street, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (Cynrychiolydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru)

 

Dogfennau ategol:

FIN(6)-01-22 P2 – Cydffederasiwn GIG Cymru

FIN(6)-01-22 P3 – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

FIN(6)-01-22 P4 – Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Thomas, Cyfarwyddwr Cyllid, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (Cynrychiolydd Cydffederasiwn GIG Cymru), Y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen (Llefarydd ar Gyllid ac Adnoddau, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)); Dave Street, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (Cynrychiolydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru) ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23.

(12.35)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

(12.35-12.55)

7.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23: Trafod y dystiolaeth 

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

(12.55-13.10)

8.

Enwebu Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-01-22 P5 – Adroddiad drafft

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad.