Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Owain Roberts 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 8 Mawrth 2023, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i wahardd y cyhoedd o’r cyfarfod heddiw.

Cofrestru (09.15-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod y Pwyllgor Cyllid.

(09.30-09.50)

2.

Goblygiadau ariannol Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-07-23 P1 – Adroddiad drafft

FIN(6)-07-23 P2 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Caffael y Gwasanaeth Iechyd (Cymru) - 9 Mawrth 2023

FIN(6)-07-23 P3 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – 17 Mawrth 2023

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.

(09.50-10.05)

3.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

Supporting documents:

FIN(6)-07-23 P4 - Blaenraglen Waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Pwyllgor yn trafod y flaenraglen waith.

(10.05-10.20)

4.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25: Y dull gweithredu o ran ymgysylltu

Dogfennau ategol:

FIN(6)-07-23 P5 - Y dull gweithredu o ran ymgysylltu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur ar y dull  o ymgysylltu mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2024-25.

(10.20-10.40)

5.

Goblygiadau ariannol y Bil Bwyd (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

FIN(6)-07-23 P6 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.