Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 10/12/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cadeirydd, David Rees.

1.2 Etholwyd Alun Davies yn Gadeirydd Dros Dro ar gyfer y cyfarfod.

1.3  Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant fel Cadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ewrop, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol.

 

(14.00-15:30)

2.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Jeremy Miles – Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd

Sophie Brighouse – Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff – Llywodraeth Cymru

Emma Edworthy – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.40-16.40)

3.

Sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg

Eluned Morgan – Y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a’r Gymraeg

Nathan Cook – Llywodraeth Cymru

Alison Black – Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd y Gweinidog gwestiynau gan Aelodau.

 

(16.40)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd at y Cadeirydd ac at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad ynghylch y Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach - 7 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.2 Nodwyd y papur.

 

4.2

Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan yr Arglwydd True, y Gweinidog Gwladol yn Swyddfa'r Cabinet at y Cadeirydd ynghylch Bil y Farchnad Fewnol y DU - 9 Rhagfyr 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.1 Nodwyd y papur.

 

(16.40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.40-16.50)

6.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.50-17.00)

7.

Sesiwn graffu gyda'r Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.