Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 08/10/2020 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant fel Cadeirydd y Grŵp Cynghori ar Ewrop, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol.

(14.00-14.45)

2.

Parodrwydd yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio – sesiwn dystiolaeth gyda rhanddeiliaid o’r sector bwyd a diod.

Julie Byers - Ffederasiwn Bwyd a Diod

Andy Richardson - Bwyd a Diod Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.

(14.50-15.35)

3.

Parodrwydd yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio – sesiwn dystiolaeth gyda rhanddeiliaid o’r sector pysgodfeydd.

Jim Evans - Cymdeithas Pysgotwyr Cymru

 

Cofnodion:

3.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.

(15.40-16.25)

4.

Parodrwydd yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio – sesiwn dystiolaeth gyda rhanddeiliaid o’r diwydiant amaethyddiaeth.

Nick Fenwick – Undeb Amaethwyr Cymru

Huw Thomas - Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr

 

Cofnodion:

4.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.

(16.25)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1     Derbyniwyd y cynnig.

(16.25-16.40)

6.

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer diwedd y cyfnod pontio - ystyried tystiolaeth

Cofnodion:

6.1     Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

(16.40-16.55)

7.

Bil Marchnad Fewnol y DU – trafod dull gweithredu’r Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1     Trafododd yr Aelodau eu dull gweithredu a chytuno arno.