Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/10/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Datganodd Huw Irranca-Davies fuddiant gan ei fod yn Gadeirydd Grŵp Cynghori Ewropeaidd, Cadeirydd Pwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru a Chadeirydd y Grŵp Llywio Buddsoddi Rhanbarthol.

 

(13.00-14.00)

2.

Sesiwn graffu gyda Michael Gove AS, Canghellor Dugiaeth Caerhirfryn

Michael Gove AS, Canghellor Dugiaeth Caerhirfryn

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Ymatebodd Canghellor Dugiaeth Caerhirfryn i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(14.00)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1     Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.00-14.15)

4.

Sesiwn graffu gyda Michael Gove AS, Canghellor Dugiaeth Caerhirfryn - trafod tystiolaeth

Cofnodion:

4.1     Trafododd yr Aelodau’r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(14.15-16.30)

5.

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1     Cafodd yr Aelodau eu briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael).