Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/11/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Mandy Jones.

 

(13.30-14.30)

2.

Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1     Atebodd y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(14.35-15.35)

3.

Gwaith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit - sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr o’r sectorau porthladdoedd a thrafnidiaeth

Richard Ballantyne, Grŵp Porthladdoedd Cymru

Sally Gilson, Cymdeithas Cludo Nwyddau

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.40-16.40)

4.

Gwaith dilynol ar barodrwydd ar gyfer Brexit - sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr o’r sectorau bwyd a ffermio

Dr Nick Fenwick, Undeb Amaethwyr Cymru

Gwyn Howells, Hybu Cig Cymru

Dylan Morgan, Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Atebodd y panel gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(16.40-16.45)

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Papur i'w nodi 1: Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch gwaith craffu'r Cynulliad ar fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan - 23 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1.1  Nodwyd y papur.

 

5.2

Papur i'w nodi 2: Gohebiaeth gan y Tâl-feistr Cyffredinol a'r Gweinidog Swyddfa'r Cabinet at y Cadeirydd ynghylch cysylltiadau rhynglywodraethol – 29 Hydref 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2.1  Nodwyd y papur.

 

(16.45)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.45-17.00)

7.

Sesiwn graffu gyda'r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1     Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.