Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/09/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone a Jack Sargeant.

1.3        Diolchodd y Cadeirydd i Suzy Davies a Mark Isherwood am eu gwaith ar y Pwyllgor, a chroesawodd David Melding a Mark Reckless.

 

(14.00-14.10)

2.

Papurau i’w nodi

2.1

Gohebiaeth gan Dr Richard Greville, Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain ynghylch yr ymchwiliad dilynol i sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit - iechyd a meddyginiaethau - 15 Awst 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Nodwyd y papur.

 

2.2

Gohebiaeth gan Adrian Greason-Walker, Cynghrair Twristiaeth Cymru ynghylch yr ymchwiliad dilynol i sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit - porthladdoedd - 30 Awst 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.2 Nodwyd y papur.

 

 

2.3

Gohebiaeth gan Tina Donnelly, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru ynghylch yr ymchwiliad dilynol i sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit - iechyd a meddyginiaethau - 31 Awst 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.3 Nodwyd y papur.

 

 

2.4

Gohebiaeth gan Nesta Lloyd-Jones, Conffederasiwn GIG Cymru ynghylch yr ymchwiliad dilynol i sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit - iechyd a meddyginiaethau - 3 Medi 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.4 Nodwyd y papur.

 

 

2.5

Gohebiaeth gan Robin Smith, Grŵp Cludo Nwyddau ar y Rheilffyrdd ynghylch yr ymchwiliad dilynol i sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit - porthladdoedd - 4 Medi 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.5 Nodwyd y papur.

 

 

2.6

Gohebiaeth gan Anna Malloy, Porthladd Aberdaugleddau ynghylch yr ymchwiliad dilynol i sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit - porthladdoedd - 7 Medi 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.6 Nodwyd y papur.

 

 

2.7

Gohebiaeth gan Liam Anstey, BMA Cymru Wales ynghylch yr ymchwiliad dilynol i sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit - iechyd a meddyginiaethau - 7 Medi 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.7 Nodwyd y papur.

 

 

(14.10)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.10-14.30)

4.

Sut mae Llywodraeth Cymru yn paratoi ar gyfer Brexit? - ystyried yr ymatebion a gafwyd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau'r ymatebion a gafwyd a chytunwyd i ysgrifennu at y Prif Weinidog i gael eglurder ar nifer o bwyntiau.

 

 

(14.30-14.50)

5.

Cymru yn y Byd: ymchwiliad i ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at faterion allanol - crynodeb rapporteur

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cyflwynodd Jane Hutt ei chanfyddiadau yn y crynodeb rapporteur i'r Aelodau.

5.2 Trafododd yr Aelodau'r crynodeb rapporteur a chytunwyd i gyhoeddi ei gynnwys maes o law.

5.3 Cytunodd yr Aelodau i fwrw ymlaen â cham nesaf yr ymchwiliad fel rhan o'i waith ehangach ar berthynas Cymru yn y dyfodol ag Ewrop.

 

 

(14.50-15.10)

6.

Cymru yn y Byd: ymchwiliad i ymagwedd Llywodraeth Cymru tuag at faterion allanol - ystyried llythyr drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r llythyr drafft at y Prif Weinidog, a chytunwyd arno.

 

(15.10-15.30)

7.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau Flaenraglen Waith y Pwyllgor ar gyfer tymor yr hydref a chytuno arni.