Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 21/05/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown, Mark Isherwood, Jack Sargeant a Steffan Lewis.

1.3 Mynychodd Andrew RT Davies y cyfarfod yn lle Mark Isherwood.

 

 

 

(14.00-15.00)

2.

Amaethyddiaeth a Brexit: sesiwn dystiolaeth 1

Dr Nerys Llewelyn Jones, Cyfreithwyr Agri Advisor 

Yr Athro Janet Dwyer, Prifysgol Caerloyw

Yr Athro Wyn Grant, Prifysgol Warwick 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(15.10-16.10)

3.

Amaethyddiaeth a Brexit: sesiwn dystiolaeth 2

Yr Athro Tim Lang, Prifysgol City

Yr Athro Terry Marsden, Prifysgol Caerdydd 

Yr Athro Peter Midmore, Prifysgol Aberystwyth

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(16.10-16.15)

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth ynghylch polisi masnach yn dilyn Brexit - 15 Mai 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papur.

 

4.2

Papur i'w nodi 2 - Gohebiaeth gan y Llywydd ynghylch digwyddiad Senedd@Delyn - 15 Mai 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nodwyd y papur.

 

4.3

Papur i'w nodi 3 - Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru ynghylch y goblygiadau i gydraddoldeb a hawliau dynol o adael yr Undeb Ewropeaidd - 16 Mai 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nodwyd y papur.

 

(16.15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.15-16.30)

6.

Amaethyddiaeth a Brexit - trafod tystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(16.30-16.45)

7.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunwyd ar y flaenraglen waith.