Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 31/01/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(11.00-13.00)

1.

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid

Papur 1 – Gwaith ymgysylltu â gofalwyr ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod â gofalwyr ifanc ynghylch effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â gofalwyr.

 

(13.15)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

2.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC.

2.3       Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.

2.4       Cafwyd ymddiheuriadau gan Angela Burns AC.

 

 

 

(13.15-14.15)

3.

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Sesiwn dystiolaeth gyda chynrychiolwyr Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Grace Barton, cynrychiolydd Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Oliver Davies, cynrychiolydd Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Bethan Evans, cynrychiolydd Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Kate Cubbage, Pennaeth Materion Allanol, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

 

Briff Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cyngor Ieuenctid Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru.

 

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Llythyr gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - 18 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

(14.15)

5.

Cynnig i ethol Cadeirydd dros dro

Cofnodion:

5.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 17.22, penodwyd Helen Mary Jones AC yn Gadeirydd dros dro ar gyfer y cyfarfod ar 6 Chwefror 2019.

 

(14.15)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn a'r cyfarfod ar 6 Chwefror 2019

Cofnodion:

6.1Cytunodd y Pwyllgor i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o'r cyfarfod ar 6 Chwefror 2019.

 

(14.15-14.30)

7.

Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â Gofalwyr: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.