Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 03/05/2018 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriad gan Angela Burns AC. Roedd Suzy Davies AC yn bresennol fel dirprwy. Roedd Jenny Rathbone AC yn bresennol fel dirprwy ar ran Dawn Bowden AC am ran o'r cyfarfod.

 

(09.30 - 12.30)

2.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): trafodion Cyfnod 2

Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus

Joanna Jordan, Cyfarwyddwr Iechyd Meddwl, Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol y GIG, Llywodraeth Cymru

Bethan Roberts, Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cymru

 

Cytunodd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar 15 Mawrth 2018, o dan Reol Sefydlog 26.21, mai’r drefn ar gyfer ystyried trafodion Cyfnod 2 fydd: Adrannau 1 i 9; Atodlen 1; Adrannau 10 i 29; Teitl hir

 

Papur 1 - Rhestr o Welliannau wedi'u Didoli

Papur 2 - Grwpio Gwelliannau

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

 

Gwelliant 1 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Rhun ap Iorwerth

Caroline Jones

 

Jenny Rathbone

 

 

Jayne Bryant

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Rhun ap Iorwerth

Caroline Jones

 

Dawn Bowden

 

 

Jayne Bryant

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 2.

 

Methodd gwelliant 3 (Angela Burns).

 

Cafodd gwelliant 15 (Rhun ap Iorwerth) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 4 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Dai Lloyd

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

 

 

Dawn Bowden

 

 

Jayne Bryant

 

Julie Morgan

 

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 4.

 

 

Gwelliant 16 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Suzy Davies

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

Dawn Bowden

 

 

Jayne Bryant

 

 

Julie Morgan

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 16.

 

Methodd gwelliant 5 (Angela Burns).

 

Methodd gwelliant 6 (Angela Burns).

 

Methodd gwelliant 7 (Angela Burns).

 

Cafodd gwelliant 17 (Rhun ap Iorwerth) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 8 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Dawn Bowden

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Suzy Davies

Julie Morgan

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 8.

 

Cafodd gwelliant 18 (Rhun ap Iorwerth) ei dynnu yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

 

Gwelliant 9 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Dawn Bowden

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Suzy Davies

Julie Morgan

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 9.

 

Gwelliant 10 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Dawn Bowden

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Suzy Davies

Julie Morgan

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 10.

 

Gwelliant 19 (Rhun ap Iorwerth)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Dai Lloyd

Dawn Bowden

Caroline Jones

Rhun ap Iorwerth

Jayne Bryant

 

Suzy Davies

Julie Morgan

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 19.

 

Methodd gwelliant 11 (Angela Burns).

 

Gwelliant 12 (Angela Burns)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Suzy Davies

Dawn Bowden

Dai Lloyd

 

Jayne Bryant

Rhun ap Iorwerth

 

Julie Morgan

Caroline Jones

 

Lynne Neagle

 

Gwrthodwyd gwelliant 12.

 

Methodd gwelliant 20 (Rhun ap Iorwerth).

 

Methodd gwelliant 13 (Angela Burns).

 

Methodd gwelliant 21 (Rhun ap Iorwerth).

 

Ni chafodd gwelliant 14 (Angela Burns) ei gynnig.

 

(12.30)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Ymchwiliad undydd i Restri Cyflawni Meddygol Cymru Gyfan: Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - 27 Ebrill 2018

Papur 3

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Rhestri Cyflawni Meddygol Cymru Gyfan.

 

(12.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(12.30 - 13.00)

5.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal: trafod yr adroddiad drafft

Papur 4

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.