Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Helen Finlayson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar senedd.tv.

Rhag-gyfarfod anffurfiol (09.00-09.30)

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.30)

2.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda byrddau iechyd lleol

Gill Harris, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigaeth – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Arpan Guha, Cyfarwyddwr Meddygol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Steve Moore, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Paul Mears, Prif Weithredwr – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Yr Athro Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 

Briff ymchwil

Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Papur 2 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 3 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Papur 4 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Papur 5 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Papur 6 – Bwrdd Iechyd Addygsu Powys

Papur 7 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.30-10.45)

(10.45-11.30)

3.

COVID-19: Sesiwn dystiolaeth gyda byrddau iechyd lleol (parhad)

Gill Harris, Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio a Bydwreigaeth – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Arpan Guha, Cyfarwyddwr Meddygol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Steve Moore, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Paul Mears, Prif Weithredwr – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Yr Athro Kelechi Nnoaham, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

(11.30)

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu at y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch gwaith dilynol ar effaith COVID-19 ar chwaraeon

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr at y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P-05-812 Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau ynghylch Deiseb P-05-812 Dylid gweithredu canllawiau NICE ar gyfer trin Anhwylder Personoliaeth Ffiniol

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr at y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 27 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

4.5

Llythyr at y Cadeirydd gan y Gweinidog a'r Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 27 Ionawr 2021

Dogfennau ategol:

(11.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.30-11.40)

6.

COVID-19: Trafod y dystiolaeth

(11.40-12.10)

7.

Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 3 - Effaith ar y sector gofal cymdeithasol a gofalwyr di-dâl: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

(12.10-12.15)

8.

Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 - Yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol: