Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Claire Morris 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

2.

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 227KB) Gweld fel HTML (101KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Lynne Neagle AC a Julie Morgan AC a dirprwyodd Suzy Davies AC ar ran Julie Morgan AC.

 

(09.30 - 10.15)

2.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - sesiwn dystiolaeth 14 - Gofal Cymdeithasol Cymru

Gerry Evans, Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Gwybodaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gerry Evans, Gofal Cymdeithasol Cymru.

 

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(10.15 - 10.25)

4.

Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofal - ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a roddwyd yn ystod eitem 2 y cyfarfod.

 

(10.30 - 11.50)

5.

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) - briff technegol ac ystyried y dull o graffu Cyfnod 1 (ar yr amod y caiff ei gyflwyno)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor friff ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) gan Tracy Breheney, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Camddefnyddio Sylweddau, Beverley Morgan, Rheolwr y Bil, Bethan Roberts, Adran y Gwasanaethau Cyfreithiol a Janine Hale, Prif Swyddog Ymchwil.

 

(11.50 - 12.30)

6.

Ymchwiliad i unigrwydd ac unigedd - ystyried yr adroddiad drafft (2)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad, yn amodol ar fân ddiwygiadau.