Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 05/12/2019 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(12.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Huw Irranca-Davies AC; a dirprwyodd Jenny Rathbone AC ar ei ran.

 

 

(12.30)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 3 a 6 yn y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

 

(12.30-13.00)

3.

Gwaith dilynol ar gysgu ar y stryd yng Nghymru: trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytunodd arno yn amodol ar rai mân newidiadau.

 

 

(13.00-14.15)

4.

Gwaith dilynol ar ddiogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn - Sesiwn i graffu ar waith y Gweinidog

Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Clare Severn, Pennaeth y Rhaglen Diogelwch Adeiladau

Francois Samuel, Pennaeth Polisi Rheoliadau Adeiladu

Steve Bryant, Cynghorydd Cynorthwyol Tân ac Achub

Steve Pomeroy, Pennaeth y Gangen Gwasanaethau Tân ac Achub

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·         Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

·         Clare Severn, Pennaeth y Rhaglen Diogelwch Adeiladau

·         Francois Samuel, Pennaeth Polisi Rheoliadau Adeiladu

·         Steve Bryant, Cynghorydd Cynorthwyol Tân ac Achub

·         Steve Pomeroy, Pennaeth y Gangen Gwasanaethau Tân ac Achub

 

4.2        Yn ystod y cyfarfod:

·         Cynigiodd y Gweinidog i'r Dirprwy Weinidog ddiweddaru'r Pwyllgor ar y trafodaethau a gafwyd gyda'r Prif Swyddogion Tân ynghylch y camau i'w cymryd yng Nghymru ar ôl cyhoeddi’r adroddiad Cyfnod 1 ar yr Ymchwiliad i Dŵr Grenfell.

·         Cytunodd y Gweinidog i ddarparu dadansoddiad o safbwynt Llywodraeth Cymru ar bob un o'r argymhellion a wnaed yn yr adroddiad Cyfnod 1 ar yr Ymchwiliad i Dŵr Grenfell fel y maent yn ymwneud â Chymru. 

·         Cytunodd y Gweinidog i rannu gyda'r Pwyllgor yr ohebiaeth a anfonwyd gan y Gweinidog Addysg at sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn nodi eu rhwymedigaethau ynghylch diogelwch tân a choladu data cywir.

·         Cynigiodd y Gweinidog i roi brîff technegol i'r Pwyllgor ar faterion sy’n ymwneud â diogelwch tân.

·         Cytunodd y Gweinidog i rannu dogfennaeth gyda’r Pwyllgor a anfonwyd at asiantau rheoli yn dangos sut y mae'r Llywodraeth yn lledaenu gwybodaeth gyda rhanddeiliaid.

 

 

(14.15)

5.

Papurau i’w nodi

Dogfennau ategol:

5.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar eiddo gwag

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1a Nododd y Pwyllgor ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y  Pwyllgor ar eiddo gwag.

 

 

5.2

Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch cysgu ar y stryd yng Nghymru – 29 Tachwedd 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch cysgu ar y stryd yng Nghymru.

 

 

(14.15-14.30)

6.

Gwaith dilynol ar ddiogelwch tân mewn adeiladau uchel iawn - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 4.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu