Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Naomi Stocks 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 999KB) Gweld fel HTML (999KB)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a'r cyhoedd i'r cyfarfod.

 

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Janet Finch-Saunders AC, Rhianon Passmore AC, Joyce Watson AC a Gareth Bennett AC. Roedd David Melding AC, Jeremy Miles AC, Huw Irranca-Davies AC yn dirprwyo ar ran Janet, Rhianon a Joyce yn unol â Rheol Sefydlog 17.48.

 

(09.15 - 10.45)

2.

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru): sesiwn dystiolaeth 7 - Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

Carl Sargeant AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

John G Rees Rheolwr Bil, Llywodraeth Cymru

Katie Wilson Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.    Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan:

·       Carl Sargeant AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant

·       John G Rees, Rheolwr y Bil, Llywodraeth Cymru

·       Katie Wilson, Cyfreithiwr, Llywodraeth Cymru

 

2.2. Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant i ddarparu:

·       nifer yr eiddo y mae'n debygol y bydd y cyfyngiadau arfaethedig ar anheddau sy'n cael eu gosod o'r newydd yn effeithio arnynt, a

·       manylion y broses ymgynghori a gynhaliwyd ynghylch diddymu cyn cyflwyno'r Bil.

 

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog mewn perthynas â thlodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.a Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog mewn perthynas â thlodi.

 

3.2

Llythyr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn perthynas â’r Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.a Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mewn perthynas â Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru).

 

3.3

Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â’r Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4.a Nododd y Pwyllgor y llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant mewn perthynas â Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru).

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig.

 

(11.00 - 12.00)

5.

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru): trafod y materion allweddol

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol ar gyfer Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) i lywio ei adroddiad drafft a chytunodd i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant am y materion a godwyd yn ystod y sesiwn.

 

5.1

Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru): Ymatebion i’r ymgynghoriad

Dogfennau ategol: