Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/04/2018 - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan David J. Rowlands AC a Joyce Watson AC

1.2 Roedd Rhianon Passmore AC yn dirprwyo ar ran Joyce Watson AC

1.1 Ni chafwyd datganiadau o fuddiant.

(09.15-10.15)

2.

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Yr Ardoll Brentisiaeth - blwyddyn yn ddiweddarach

Eluned Morgan AM, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Andrew Clark, Dirprwy Gyfarwyddwr yr Is-Adran Addysg Bellach a Prentisiaethau, Llywodraeth Cymru

Sam Huckle, Pennaeth Polisi Prentisiaethau, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd Eluned Morgan AC, Andrew Clark a Sam Huckle gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

2.2 Cytunodd Sam Huckle i anfon rhagor o wybodaeth at y pwyllgor am raglen yr economi sylfaenol a chopi o adroddiad Cymwysterau Cymru ar adeiladu

(10.15-10.20)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ynghylch dysgu seiliedig ar waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

3.2

Llythyr oddi wrth Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch dysgu seiliedig ar waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

3.3

Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Openreach yn gofyn am ragor o wybodaeth - dyddiedig 19 Mawrth 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

3.4

Gwybodaeth ychwanegol gan Openreach mewn ymateb i lythyr y Pwyllgor dyddiedig 19 Mawrth 2018

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitemau 5, 6 a 7 ac o ddechrau cyfarfod y Pwyllgor ar 25 Ebrill

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Llythyr oddi wrth y Llywydd ynghylch adnoddau ar gyfer craffu ar Brexit

Cofnodion:

5.1.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

5.2

Brexit: Y wybodaeth ddiweddaraf am y goblygiadau posibl ar gyfer busnes y pwyllgorau - Fforwm y Cadeiryddion, 7 Chwefror 2018

Cofnodion:

5.2.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod y goblygiadau posibl ar gyfer busnes y pwyllgorau yn sgil Brexit

(10.20-10.55)

6.

Trafod yr adroddiad drafft: Ardaloedd Menter

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft

(10.55-11.30)

7.

Trafod yr adroddiad drafft: Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 – Craffu ar ôl Deddfu

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft