Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Price 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o'r cyfarfod PDF (544KB) Gweld fel HTML (339KB)

 

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Daeth ymddiheuriadau i law gan Adam Price AC, Mark Isherwood AC a Jeremy Miles AC

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau, dirprwyon na datgan buddiannau.

(09.15-10.00)

2.

Gweithredwyr gwasanaethau bysiau - Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

John Pockett, Cyfarwyddwr, Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru (CPT Cymru)

Richard Davies, Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Masnachol Bws Caerdydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Atebodd John Pocket a Richard Davies gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

(10.15-11.00)

3.

The TAS Partnership Limited - Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Chris Martin, Cyfarwyddwr The TAS Partnership, The TAS Partnership Limited

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Atebodd Chris Martin gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor

(11.00-12.00)

4.

Llywodraeth leol - Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru

Tim Peppin, Cyfarwyddwr Adfywio a Datblygu Cynaliadwy, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Charlie Nelson, Rheolwr Trafnidiaeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf / Cymdeithas Cydgysylltwyr Trafnidiaeth Cymru

Adrian Morgan, Cynllunydd Trafnidiaeth Strategol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf / Cymdeithas Cydgysylltwyr Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Atebodd Tim Peppin, Charlie Nelson ac Adrian Morgan gwestiynau gan Aelodau'r Pwyllgor

5.

Papur(au) i'w nodi

5.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid:

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

5.2

Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth ynghylch prentisiaethau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.2 Nododd y Pwyllgor y wybodaeth ychwanegol

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

6.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(12.00-12.15)

7.

Papur Cwmpasu - Gwerthu Cymru i'r Byd

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y papur cwmpasu

(12.15-12.30)

8.

Y Flaenraglen Waith

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor y Flaenraglen Waith.