Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martha Da Gama Howells 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 18/09/2019 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Carwyn Jones AC.

 

(09.30-10.30)

2.

Craffu blynyddol ar S4C

Owen Evans, Prif Weithredwr, S4C

Huw Jones, Cadeirydd, S4C

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd Huw Jones ac Owen Evans i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

(10.30-12.00)

3.

Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd y Gymraeg

Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg

Gwenith Price, Cyfarwyddwr Strategol a Dirprwy Gomisiynydd

Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Strategol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd Aled Roberts i gwestiynau gan y Pwyllgor.

 

4.

Papur(au) i'w nodi

4.1

Gohebiaeth â’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.2

4.2 Gohebiaeth â'r Gweinidog Addysg ynghylch Addysgu Hanes Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.2 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.3

Llythyr at y Cadeirydd mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar: Reoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.3 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.4

Gohebiaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ynghylch ei rôl wrth fynd i’r afael â thlodi cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.5

Gohebiaeth â’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth ynghylch diweddariad ar y portffolio celfyddydau a diwydiannau creadigol.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.5 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.6

Llythyr at y Cadeirydd gan Reolwr Wikimedia UK yng Nghymru ynghylch ffioedd trwyddedu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.6 Nododd yr Aelodau y papur.

 

4.7

Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru at y Cadeirydd ynghylch yr Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol cyntaf.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.7 Nododd yr Aelodau y papur.

 

(12.00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.00-12.10)

6.

Ôl-drafodaeth breifat

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.10-12.20)

7.

Trafod yr adroddiad drafft: Radio cymunedol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd yr aelodau ar yr adroddiad.

 

(12.20-12.30)

8.

Trafod y flaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd yr Aelodau ar y flaenraglen waith.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu