Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Manon George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 05/08/2020 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd Alun Davies AS i'r cyfarfod a dywedodd fod ymddiheuriadau wedi dod i law gan John Griffiths AS.

 

(09:30-10:10)

2.

Ymchwiliad i effaith pandemig COVID-19 ar newyddiaduraeth a’r cyfryngau lleol

Alan Edmunds a Paul Rowland, Reach PLC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd yr aelodau gynlluniau ad-drefnu arfaethedig Reach plc ac effaith yr achosion o COVID-19 gyda Paul Rowland ac Alan Edmunds.

 

(10:25-11:05)

3.

Ymchwiliad i effaith pandemig COVID-19 ar newyddiaduraeth a’r cyfryngau lleol

Martin Shipton a Pamela Morton, Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr

 

 

Cofnodion:

Trafododd yr aelodau gynlluniau ad-drefnu arfaethedig Reach plc ac effaith yr achosion o COVID-19 gyda Martin Shipton a Pamela Morton.

 

 

4.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

4.1

Llythyr gan Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr

Dogfennau ategol:

4.2

Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar effaith COVID-19 ar y celfyddydau

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau ar yr astudiaeth ddichonoldeb ynghylch cerddoriaeth

Dogfennau ategol:

4.4

Gohebiaeth gyda Llywodraeth Cymru ar Gyllideb Atodol gyntaf 2020-21

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Cytunodd yr Aelodau i’r cynnig.

 

(11:05-11:20)

6.

Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Cytunodd yr aelodau i gyhoeddi adroddiad byr ar effaith yr achosion o COVID-19 ar newyddiaduraeth a'r cyfryngau lleol. Cytunodd yr aelodau i ysgrifennu at Reach plc ar y diswyddiadau a'r ad-drefnu arfaethedig yng Nghymru.

 

(11:20-11:40)

7.

Ymchwiliad i effaith yr achosion o COVID-19 ar dreftadaeth, amgueddfeydd ac archifau: Trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

Awgrymodd yr aelodau welliannau a dewis cytuno ar y drafft terfynol trwy ohebiaeth.

 

(11:40-12:00)

8.

Ymchwiliad i henebion cyhoeddus: Y Cylch Gorchwyl Drafft

Cofnodion:

Awgrymodd yr aelodau welliannau a chytunwyd i gymeradwyo drafft terfynol y cylch gorchwyl trwy ohebiaeth.