Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 18/01/2018 - Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Mick Antoniw a Rhianon Passmore. Ni chafwyd dirprwyon.

(09:30 - 10:30)

2.

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Cenedlaethol: Craffu cyffredinol

Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr

Dona Lewis, Dirprwy Brif Weithredwr/Cyfarwyddwr Systemau

Helen Prosser, Cyfarwyddwr Strategol

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

2.2 Gofynnodd y Cadeirydd am dystiolaeth ychwanegol i gael ei hanfon at y pwyllgor.

(10:30 - 12:00)

3.

Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Craffu cyffredinol

Eluned Morgan AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Bethan Webb, Dirprwy Gyfarwyddwr, y Gymraeg

Iwan Evans, Uwch-swyddog Polisi, Cynllunio Strategol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

3.2 Gofynnodd y Cadeirydd am dystiolaeth ychwanegol i gael ei hanfon at y pwyllgor.

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

4.1

Cyllid heblaw cyllid cyhoeddus ar gyfer y celfyddydau: Tystiolaeth ychwanegol gan G39

Dogfennau ategol:

4.2

Craffu ar yr iaith Gymraeg: Tystiolaeth ychwanegol gan Gomisiynydd y Gymraeg

Dogfennau ategol:

4.3

Cyllideb Drafft: Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Dogfennau ategol:

4.4

Cyllideb Drafft: Llythyr gan Y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon.

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.4 Cododd yr Aelodau rai pryderon a phenderfynwyd ysgrifennu at y gweinidog.

4.5

Cyllideb Drafft: Llythyr gan Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Dogfennau ategol:

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

(12:00 - 12:10)

6.

Ystyried y dystiolaeth

(12:10 - 12:30)

7.

Ariannu addysg cerddoriaeth a mynediad ati: Adroddiad drafft a chanlyniadau'r arolwg

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd yr Aelodau yr adroddiad drafft a nododd ganlyniadau'r arolwg.

 

(12:30 - 12:45)

8.

Radio yng Nghymru: Ystyried papur cwmpasu

Cofnodion:

8.1 Cytunwyd ar y papur cwmpasu.