Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Steve George 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Suzy Davies AC. Nid oedd unrhyw ddirprwyon.

 

2.

Trawsgrifiadau

Cofnodion:

(09:00 - 10:15)

2.

Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 6

Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd, Estyn

Emyr George, Cyfarwyddwr Cyswllt, Cymwysterau Cymru

Gareth Pierce, Prif Weithredwr, CBAC

 

Cofnodion:

2.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(10:15 - 11:00)

3.

Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 7

Sarah McCarty, Cyfarwyddwr Dysgu a Datblygu'r Gweithlu, Cyngor Gofal Cymru

Gemma Halliday, Rheolwr Datblygu'r Gweithlu, Cyngor Gofal Cymru

 

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor.

 

(11:00 - 11:30)

4.

Comisiynydd y Gymraeg: Trafod Adroddiad Blynyddol 2014/15 a'r Adroddiad 5 mlynedd

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

Dyfan Sion, Cyfarwyddwr Polisi ac Ymchwil

Huw Gapper, Uwch Swyddog Polisi ac Ymchwil

 

Gellir gweld adroddiadau Comisiynydd y Gymraeg isod:

Adroddiad 5 mlynedd

Adroddiad Blynyddol 2015-16

 

Cofnodion:

4.1 Atebodd Comisiynydd y Gymraeg gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

(11:30 - 12:00)

5.

Ymchwiliad i Strategaeth Gymraeg ddrafft Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth 8

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

 

Cofnodion:

5.1 Atebodd Comisiynydd y Gymraeg gwestiynau gan aelodau'r Pwyllgor.

 

6.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

6.1 Nododd yr aelodau y papurau.

 

6.1

Ymateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Craffu ar y Gyllideb

Dogfennau ategol:

6.2

Ymateb gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Craffu ar y Gyllideb

Dogfennau ategol:

6.3

Llythyr gan y Cadeirydd at y Llywydd: Cyflwyno Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon S4C

Dogfennau ategol:

6.4

Ymateb gan y Llywydd: Cyflwyno Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon S4C

Dogfennau ategol:

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12:00 - 12:15)

8.

Blaenraglen waith y Pwyllgor

Cofnodion:

8.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y flaenraglen waith.

 

(12:15 - 12:30)

9.

Cyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno: Trafod cylch gorchwyl yr ymchwiliad

Cofnodion:

9.1 Trafododd aelodau'r Pwyllgor y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad i gyllid ar gyfer addysg cerddoriaeth a mynediad at yr addysg honno.

 

(12:30 - 12:45)

10.

Craffu cyffredinol: Darlledu a Chyfryngau - papur ar y materion allweddol

Cofnodion:

10.1 Trafododd yr aelodau bapur materion allweddol ynghylch yr ymchwiliad darlledu a chyfryngau.