Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/03/2020 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod (08.50 - 09.00) - Brîff gan y Gwasanaeth Cyfreithiol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - PREIFAT

(09.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.00-10.00)

2.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - trosolwg a llywodraethu amgylcheddol

Ruth Chambers, Uwch Gysylltydd Materion Seneddol – Greener UK (drwy gyswllt fideo)

Annie Smith, Pennaeth Polisi Natur a Gwaith Achos – Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) Cymru, yn cynrychioli Cyswllt Amgylchedd Cymru

William Wilson, Fargyfreithiwr - Cyfarwyddwr - Wyeside Consulting Ltd

 

Dogfennau ategol:

(10.00-11.00)

3.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - gwastraff ac effeithiolrwydd adnoddau: amgylchedd

Gill Bell, Pennaeth Cadwraeth Cymru – Y Gymdeithas Cadwraeth Forol

Libby Peake, Pennaeth Polisi Adnoddau – Green Alliance (drwy gyswllt fideo)

Chris Sherrington, Pennaeth Polisi Amgylcheddol ac Economeg - Eunomia

 

Dogfennau ategol:

EGWYL (11.00 - 11.15)

(11.15-12.15)

4.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU- gwastraff ac effeithiolrwydd adnoddau: busnes a llywodraeth leol

Richard Brown, Pennaeth yr Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd - Cyngor Sir Benfro, yn cynrychioli  Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC)

Brian Mayne, Dirprwy Gadeirydd Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) Cymru a Chyfarwyddwr HJL Environment Ltd – yn cynrychioli Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) Cymru

 

(12.15-12.45)

5.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - Ansawdd Aer

Richard Brown, Pennaeth yr Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Sir Benfro, yn cynrychioli Cymdeithas Llywodraeth Leol (CLlLC) Cymru

Joseph Carter, Pennaeth Cenhedloedd Datganoledig Asthma UK a Phartneriaeth Sefydliad Ysgyfaint Prydain, Awyr Iach Cymru 

Tom Price Arweinydd Tîm Rheoli Llygredd a Thai Sector Preifat – Cyngor Abertawe, yn cynrychioli Fforwm Ansawdd Aer Cymru

 

 

EGWYL (12.45-13.15)

(13.15-14.00)

6.

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU - Dŵr

Yr Athro Tony Harrington, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd - Dŵr Cymru

Carl Pheasey, Cyfarwyddwr, Strategaeth a Pholisi - Ofwat

Mark Squire, Rheolwr Dŵr – Cyfoeth Naturiol Cymru

 

7.

Papurau i'w nodi

7.1

Gohebiaeth gan y Pwyllgor Amgylchedd, Newid Hinsawdd a Diwygio Tir, Senedd yr Alban – Ymgysylltu â Chynhadledd y Partïon 26

Dogfennau ategol:

7.2

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gyngor Defnyddwyr Dŵr ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU

Dogfennau ategol:

7.3

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU

Dogfennau ategol:

7.4

Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol Cymru ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol mewn perthynas â Bil Amgylchedd y DU

Dogfennau ategol:

8.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

PREIFAT 14.00-14.30

9.

Trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 2,3,4,5 a 6