Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 04/10/2018 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd John Griffiths AC i'r cyfarfod fel aelod parhaol o'r Pwyllgor. Diolchodd y Cadeirydd i Dawn Bowden AC am ei chyfraniad at waith y Pwyllgor.

 

Datganodd Andrew R.T. Davies AC fuddiant fel ffermwr.

 

11.00 - 12.30

2.

Craffu ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Lesley Griffiths AM, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig

Tim Render, Cyfarwyddwr, Tir, Natur a Bwyd

Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

Keith Smyton, Pennaeth yr Is-adran Fwyd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Holodd y Pwyllgor Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad, Ailfeddwl am Fwyd yng Nghymru: Caffael Cyhoeddus mewn cysylltiad â Bwyd.

 

Yn ystod y sesiwn, cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet y byddai'n:

 

        rhannu â'r Pwyllgor gopi o'i gohebiaeth ddiweddar â Michael Gove, Ysgrifennydd Gwladol yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, ynghylch y darpariaethau ar gyfer ardoll cig coch ym Mil Amaethyddiaeth y DU;

 

        rhoi manylion pellach i'r Pwyllgor am y camau a gymerwyd ganddi, a'r rhai y mae'n bwriadu eu cymryd, i gynyddu capasiti ac arbenigedd yn ei hadran i baratoi ar gyfer ymadawiad y DU â'r Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys:

 

i.        cadarnhau cyfanswm y staff a recriwtiwyd a'r swyddi gwag sydd eto i'w llenwi, a

 

ii.       cyfanswm y cyllid a ddyrennir o gyllideb ei hadran i dalu am gost staff ychwanegol a'r gost cyfle cysylltiedig; ac

 

        egluro am ba hyd y datgymhwysir paragraff 6.2 o TAN 1.

 

 

 

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig - Bil Amaethyddiaeth y DU

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol at Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig mewn perthynas â Bil Amaethyddiaeth y DU.

 

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer eitem 5

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

 

(12.30 - 12.40)

5.

Trafod y sesiwn dystiolaeth lafar

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y drafodaeth a gafwyd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig. Gofynnodd yr aelodau am y canlynol:

 

Nodyn gan y Gwasanaethau Cyfreithiol ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad mewn perthynas â labelu bwyd, a

 

Nodyn gan y Gwasanaeth Ymchwil ar y darpariaethau ym Mil Amaethyddiaeth Ffrainc sy'n ymwneud â chaffael cyhoeddus mewn cysylltiad â bwyd.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu