Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

(10.00-11.00)

2.

Ymchwiliad i Ardaloedd Morol Gwarchodedig yng Nghymru: Archwiliad o dystiolaeth a phenderfyniadau mewn ACMau gan ddefnyddio cregyn bylchog ym Mae Ceredigion fel astudiaeth achos

Yr Athro Michel Kaiser, Athro Gwyddorau Cadwraeth Forol - Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor

Dr Emma Sheehan, Cymrodor Ymchwil Sefydliad y Môr – Ysgol y Gwyddorau Biolegol a Morol, Prifysgol Plymouth

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(11.00 - 11.05)

3.

Papur(au) i'w nodi:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y papurau.

 

3.1

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar ansawdd aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ar ansawdd aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr oddi wrth Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ar ansawdd aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol ar ansawdd aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.5

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar ansawdd aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.6

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith ar ansawdd aer yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer gweddill y cyfarfod.

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.15-11.25)

5.

Craffu ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pedolwyr (Cofrestru)

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Pedolwyr (Cofrestru) a chytunodd i baratoi adroddiad ar y mater hwn.

 

(11.25-12.30)

6.

Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng Nghymru – trafod yr adroddiad

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 

(13.00-15.00)

7.

Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng Nghymru – trafod yr adroddiad

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.