Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Nodyn: Drafft 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/10/2020 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn unol â Rheol Sefydlog 34.19, penderfynodd y Cadeirydd wahardd y cyhoedd o gyfarfod y Pwyllgor er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd. Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv.

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.15 - 10.15)

2.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Sesiwn Dystiolaeth 10 gyda Chynrychiolwyr Grwpiau Ffydd, Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Cymru a'r Panel Ymgynghorol Cenedlaethol Addysg Grefyddol

Angela Keller, Cynghorydd Cymru - Gwasanaeth Addysg Gatholig
Elizabeth Thomas, Cyfarwyddwr Addysg Daleithiol - yr Eglwys yng Nghymru 
Paula Webber,
Swyddog Gweithredol - Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol. (CYSAGau)
Libby Jones, Cadeirydd - y Panel Ymgynghori Cenedlaethol ar Addysg Grefyddol (PYCAG)

Dogfennau ategol:

(10.15 - 10.35)

Egwyl

(10.35 - 11.35)

3.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – sesiwn dystiolaeth 11 gyda chynrychiolwyr grwpiau anghrefyddol

Dr Ruth Wareham, Rheolwr Ymgyrchoedd Addysg - Dyneiddwyr y DU

Kathy Riddick, Cydlynydd Dyneiddwyr Cymru - Dyneiddwyr y DU

Alastair Lichten, Pennaeth Addysg ac Ysgolion - y Gymdeithas Seciwlar Genedlaethol

Dogfennau ategol:

(11.35)

4.

Papurau i’w nodi

Nid oedd ymateb Prifysgol Bangor wedi' i dderbyn pan gyhoeddwyd papurau ar gyfer y cyfarfod hwn (12.10.20)

4.1

Llythyr gan Goleg Caerdydd a’r Fro at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch trefniadau i gefnogi myfyrwyr yng sgil COVID-19

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan Brifysgol Wrecsam Glyndŵr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch trefniadau i gefnogi myfyrwyr yng sgil COVID-19

Dogfennau ategol:

4.3

Llythyr gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch trefniadau i gefnogi myfyrwyr yng sgil COVID-19

Dogfennau ategol:

4.4

Llythyr gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch trefniadau i gefnogi myfyrwyr yng sgil COVID-19

Dogfennau ategol:

4.5

Llythyr gan Brifysgol Dr Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch trefniadau i gefnogi myfyrwyr yng sgil COVID-19

Dogfennau ategol:

4.6

Llythyr gan Brifysgol Abertawe at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch trefniadau i gefnogi myfyrwyr yng sgil COVID-19

Dogfennau ategol:

4.14

Llythyr gan Brifysgol Caerdydd at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch trefniadau i gefnogi myfyrwyr yng sgil COVID-19

Dogfennau ategol:

4.8

Llythyr gan Brifysgol Aberystwyth at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch trefniadau i gefnogi myfyrwyr yng sgil COVID-19

Dogfennau ategol:

4.9

Llythyr gan Gymwysterau Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 17 Medi

Dogfennau ategol:

4.10

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn tynnu sylw at bryderon a godwyd yn ei ymchwiliad i COVID-19

Dogfennau ategol:

(11.35)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(11.35 - 11.45)

6.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): trafod y dystiolaeth

(11.45 - 12.15)

7.

Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): cyflwyno'r dadansoddiad o dystiolaeth ysgrifenedig

(12.15 - 12.30)

8.

Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu