Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Llinos Madeley 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 26/06/2019 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau a chafwyd ymddiheuriadau gan Siân Gwenllian AC. Nid oedd dirprwy ar ei rhan.

1.2        Datganodd Hefin David AC, o dan Reol Sefydlog 17.24A, fod ei ferch wedi cael diagnosis o awtistiaeth a'i bod yn cael therapi lleferydd ac iaith niwrolegol.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddyliol Plant a Phobl Ifanc – gwaith dilynol ar yr adroddiad 'Cadernid Meddwl' – sesiwn dystiolaeth 3

Carol Shillabeer, Prif Weithredwr - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Rheolwr y Rhaglen Law yn Llaw dros Blant a Phobl Ifanc

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y rhaglen Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc.

 

 

(10.30)

3.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

Llythyr gan Senedd Ieuenctid Cymru - gwahoddiad i ddigwyddiad ymgysylltu

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Cynlluniau Ysgolion Iach - Rhwydwaith Cymru

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan y Gweinidog Addysg - gweithredu diwygiadau Diamond

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr gan y Cadeirydd at Gomisiynydd Plant Cymru – Addysg ddewisol yn y cartref

Dogfennau ategol:

3.5

Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog Addysg – Addysg ddewisol yn y cartref

Dogfennau ategol:

3.6

Llythyr at y Prif Weinidog – gostyngiadau yn nifer y plant sy'n derbyn gofal

Dogfennau ategol:

3.7

Llythyr at Gomisiynydd Plant Cymru – gostyngiadau yn nifer y plant sy'n derbyn gofal

Dogfennau ategol:

3.8

Llythyr at Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru – gostyngiadau yn nifer y plant sy'n derbyn gofal

Dogfennau ategol:

(10:30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(10.30 - 10.45)

5.

Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc - gwaith dilynol - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn.

 

(11.00 - 12.00)

6.

Ymchwiliad i Gyllido Ysgolion - trafod yr adroddiad drafft

Cofnodion:

6.1 Yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu