Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Madeley 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 06/12/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau, nid oedd dim ymddiheuriadau.

 

(09:30 - 10:30)

2.

Craffu ar Adroddiad Blynyddol Cymwysterau Cymru 2016-17

Adroddiad dan embargo hyd nes y’i cyhoeddir ddydd Llun 4 Rhagfyr

Philip Blaker, Prif Weithredwr - Cymwysterau Cymru

Ann Evans, Cadeirydd – Bwrdd Cymwysterau Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar Gymwysterau Cymru ar ei Adroddiad Blynyddol.

 

(10:45 - 12:00)

3.

Sesiwn graffu ar ddatblygu'r cwricwlwm newydd

Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Yr Athro Graham Donaldson, Cadeirydd y Grŵp Cynghori Annibynnol

Steve Davies, Cyfarwyddwr – Addysg, Llywodraeth Cymru

Claire Rowlands, Dirprwy Gyfarwyddwr – Cwricwlwm, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar Ysgrifennydd y Cabinet a'r Athro Donaldson ar ddatblygiad y cwricwlwm newydd.

3.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu nodyn ar ddyddiadau pwysig ar gyfer gweithredu'r cwricwlwm newydd.

 

(12:00)

4.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

Llythyr a nodyn briffio gan Gomisiynydd y Gymraeg ynglŷn â darpariaeth addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant drwy gyfrwng y Gymraeg

Dogfennau ategol:

4.2

Llythyr gan y Cadeirydd at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ynghylch Bagloriaeth Cymru

Dogfennau ategol:

(12:00)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12:00 - 12:10)

6.

Sesiwn graffu ar ddatblygu'r cwricwlwm newydd – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 

(12:10 - 12:40)

7.

Ymchwiliad i Addysg a Dysgu Proffesiynol Athrawon - ystyried yr adroddiad drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft a chytuno arno.

 

(12:40 - 12:50)

8.

Ymchwiliad i iechyd meddwl amenedigol - ystyried yr ymateb gan Lywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am ddadl yn y cyfarfod llawn a threfnu sesiwn graffu ddilynol ymhen y flwyddyn ym mis Tachwedd 2018.