Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 25/01/2021 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor a hefyd Llyr Gruffydd AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid.

 

(09.15 - 10.30)

2.

Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 7

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Pedr ap Llwyd - Prif Weithredwr a Llyfrgellydd

David Michael - Dirprwy Brif Weithredwr a Llyfrgellydd (Adnoddau Corfforaethol

 

Amgueddfa Genedlaethol Cymru

David Anderson - Cyfarwyddwr Cyffredinol

Nia Williams - Cyfarwyddwr Addysg a Rhaglenni Cyhoeddus

Kath Davies - Cyfarwyddwr Casgliadau ac Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac Amgueddfa Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i'r Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

 

(10.40 - 12.10)

3.

Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Sesiwn dystiolaeth 8

Cyfoeth Naturiol Cymru

Clare Pillman - Prif Weithredwr

Sian Williams - Pennaeth Gweithrediadau ar gyfer Gogledd-orllewin Cymru

 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Tegryn Jones - Prif Weithredwr

Mair Thomas - Cydlynydd Perfformiad a Chydymffurfiaeth

 

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Tracey Cooper - Prif Weithredwr

Yr Athro Mark Bellis - Cyfarwyddwr Polisi ac Iechyd Rhyngwladol a Chanolfan Gydweithredu Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant

Sumina Azam - Ymgynghorydd Iechyd y Cyhoedd

 

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Iechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i'r Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus.

 

 

(12.10 - 12.15)

4.

Papur(au) i’w nodi

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papur.

 

4a

Rhaglen Tynnu Asbestos yn Ysbyty Glan Clwyd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Trefniadau ar gyfer penodiadau staff uwch dros dro: Llythyr gan y Prif Weithredwr Dros Dro, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (16 Rhagfyr 2020)

Dogfennau ategol:

(12.15)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Eitem 6

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(12.15 - 12.30)

6.

Rhwystrau i Weithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn llwyddiannus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.