Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 19/03/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(14.45)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2       Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC, Vikki Howells AC a Rhianon Passmore AC. Ni chafwyd dirprwyon.

 

(14.45 - 14.55)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

2.1

Amseroedd Aros y GIG ar gyfer Gofal Dewisol yng Nghymru a Gwasanaethau Orthopedig: y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

(14.55)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 4 & 5

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.55 - 16.00)

4.

Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-09-18 Papur 1 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r Aelodau yn ystyried yr adroddiad drafft a nodwyd y bydd fersiwn ddiwygiedig yn cael ei pharatoi gan ystyried eu sylwadau.

 

(16.00 - 16.30)

5.

Caffael Cyhoeddus: Ystyried Cylch Gorchwyl Adolygiad o'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol

PAC(5)-09-18 Papur 2 - Cylch Gorchwyl

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu'r Aelodau'n ystyried ac yn trafod Cylch Gorchwyl Adolygiad Llywodraeth Cymru o'r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

5.2 Cytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru gyda sylwadau'r Pwyllgor ar y cylch gorchwyl ynghyd â'u barn gychwynnol o'r ymchwiliad hwn ac yn dychwelyd ato, ar ôl cyhoeddi'r Adolygiad, yn yr hydref.