Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 29/01/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC ac Adam Price AC. Ni chafwyd dirprwyon.

1.3       Croesawodd y Cadeirydd yr ymwelwyr o Bwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Bermuda a oedd yn arsylwi ar y sesiwn.

 

2.1

Rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru: Llythyr gan y Gweinidog dros yr Amgylchedd (17 Ionawr 2018)

Dogfennau ategol:

2.2

Yr Heriau Llywodraethu yn sgil gwasanaethau anuniongyrchol a ariennir yn gyhoeddus yng Nghymru: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (17 Ionawr 2018)

Dogfennau ategol:

(14.00 - 14.05)

2.

Papur(au) i'w nodi:

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

(14.05 - 15.20)

3.

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: Sesiwn Dystiolaeth 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

Crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

PAC(5)-03-18 Papur 1 - Ymateb i'r ymgynghoriad gan Gomisiynydd Plant Cymru

 

Sally Holland - Comisiynydd Plant Cymru

Rachel Thomas - Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru a Rachel Thomas, Pennaeth Polisi a Materion Cyhoeddus, Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru fel rhan o'i ymchwiliad i blant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal.

 

(15.30 - 16.30)

4.

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: Sesiwn Dystiolaeth 2

PAC(5)-03-18 Papur 2 - Ymateb i'r ymgynghoriad gan Benaethiaid Gwasanaethau Plant Cymru Gyfan

 

Irfan Alam – Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant, Cyngor Caerdydd

Kate Devonport – Pennaeth Gwasanaethau Plant, Teuluoedd a Diogelu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Sally Jenkins – Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Cyngor Dinas Casnewydd

Gareth Jenkins – Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Irfan Alam, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant, Cyngor Dinas Caerdydd; Kate Devonport, Pennaeth Gwasanaethau Plant, Teuluoedd a Diogelu, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy; Sally Jenkins, Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, Cyngor Dinas Casnewydd a Gareth Jenkins, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili fel rhan o'i ymchwiliad i blant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal.

 

 

(16.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitem 6

 

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.30 - 16.45)

6.

Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafodwyd y dystiolaeth.