Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/01/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(15.00)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1       Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor.

1.2       Cafwyd ymddiheuriadau gan Rhianon Passmore AC.

 

(15.00 - 15.05)

2.

Papur(au) i'w nodi

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

2.1 Gofynnodd Lee Waters AC am gywiro pwynt 4.2 yng nghofnodion 15 Ionawr 2018.

 

(15.05 - 16.15)

3.

Y Rhaglen Cefnogi Pobl gan Lywodraeth Cymru: Sesiwn Dystiolaeth 5

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-02-18 Papur 1 – Papur gan Lywodraeth Cymru

 

Tracey Burke - Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus

John Howells – Cyfarwyddwr, Tai ac Adfywio, Llywodraeth Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Tracey Burke, Cyfarwyddwr Cyffredinol Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus, Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr Cymunedau a Threchu Tlodi, John Howells, Cyfarwyddwr Tai ac Adfywio, ac Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Tai fel rhan o'i ymchwiliad i Raglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru.

3.2 Cytunodd Tracey Burke i:

·       Ganfod a wahoddwyd sefydliadau'r trydydd sector i gymryd rhan yn y gweithdai ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ystod datblygiad y prosiect Pathfinder

·       Anfon rhestr o'r deg grant sy'n ffurfio'r grant integredig sengl arfaethedig

 

 

(16.15)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Eitemau 5 & 6

 

 

Cofnodion:

4.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.15 - 16.30)

5.

Y Rhaglen Cefnogi Pobl gan Lywodraeth Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law a chytunwyd y dylid paratoi adroddiad byr.

5.2 Cytunwyd y dylai'r cwestiynau nas cyrhaeddwyd ynghylch Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol ar Ddigartrefedd gael eu hanfon at Lywodraeth Cymru yn ysgrifenedig.

 

(16.30 - 17.00)

6.

Cyllid cychwynnol Llywodraeth Cymru ar gyfer prosiect Cylchffordd Cymru: Trafod ymateb Llywodraeth Cymru

PAC(5)-02-18 Papur 2 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor at Ysgrifennydd Parhaol (14 Rhagfyr 2017)

PAC(5)-02-18 Papur 3 – Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol at Gadeirydd (16 Ionawr 2018)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd yr Aelodau yr ohebiaeth a ddaeth i law ar brosiect Cylchffordd Cymru a barn y mwyafrif o'r Pwyllgor oedd cynnal sesiwn lafar gyda'r Ysgrifennydd Parhaol ar 5 Chwefror.