Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 12/10/2020 - Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(14.30-15.10)

1.

Awdurdod Cyllid Cymru: cyfrifon blynyddol 2019 i 2020 - Sesiwn briffio technegol

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru

Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth, Awdurdod Cyllid Cymru

Sam Cairns, Prif Swyddog Gweithredu, Awdurdod Cyllid Cymru

Adam Al-Nuaimi, Pennaeth Dadansoddi Data, Awdurdod Cyllid Cymru

 

Cofnodion:

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio technegol ar Adroddiad Perfformiad Awdurdod Cyllid Cymru 2019 - 2020 gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr; Rebecca Godfrey, Prif Swyddog Strategaeth; Sam Cairns, Swyddog Gweithredu; ac Adam Al-Nuami, Pennaeth Dadansoddi Data.

 

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i gyfarfod rhithwir y Pwyllgor Cyllid.

 

2.1.Cafwyd ymddiheuriad gan Mike Hedges AS.

 

(15.20)

3.

Papur(au) i'w nodi

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Hydref 2020

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

3.1

PTN 1 - Llythyr gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - 2 Hydref 2020

Dogfennau ategol:

(15.20-16.00)

4.

Ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol: Sesiwn dystiolaeth 3

Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru 

Guto Ifan, Cymrawd Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru 

 

Papurau ategol:

Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dr Ed Poole, Uwch Ddarlithydd, Canolfan Llywodraethiant Cymru a Guto Ifan, Cydymaith Ymchwil, Canolfan Llywodraethiant Cymru fel rhan o’i ymchwiliad i weithredu Deddf Cymru 2014 a’r Fframwaith Cyllidol.

 

 

 

 

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(16.00-16.20)

6.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft 2021-22 Comisiwn y Senedd Trafod yr adroddiad drafft

Papurau ategol:

FIN(5)-19-20 P1 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft yn amodol ar fân newidiadau.

 

(16.20-16.30)

7.

Trafod gwybodaeth gan Gyllid a Thollau EM mewn perthynas â Chyfraddau Treth Incwm Cymru

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor Adroddiad Blynyddol Cyllid a Thollau EM ar Gyfraddau Treth Incwm Cymru

a’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth

 

(16.30-16.40)

8.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Trafod y dull o weithredu

Papurau ategol:

FIN(5)-19-20 P2 - Papur ar y broses o graffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor sut y bydd yn craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21.

 

(16.40-16.50)

9.

Trafod Bil y Farchnad Fewnol

Papurau ategol:

FIN(5)19-20 P3 - Y Gwasanaeth Ymchwil: Bil Marchnad Fewnol y DU a’r Goblygiadau i Gyllid yr UE

FIN(5)19-20 P4 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad: Craffu ar drefniadau ymadael â’r UE – 7 Hydref 2020

FIN(5)19-20 P5 - Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a Chyfansoddiad a Chadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol: Craffu ar drefniadau ymadael â’r UE – 24 Medi 2020

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor bapur y Gwasanaeth Ymchwil a gohebiaeth ynghylch Bil y Farchnad Fewnol.

 

9.2 Cytunodd y Pwyllgor y bydd y Cadeirydd, Llyr Gruffydd MS ac Alun Davies AS yn mynd i sesiwn y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar 2 Tachwedd, i gael tystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol ar drefniadau ymadael â’r UE.